Izdvajamo

Broj: 02- 477-101//20 Datum: 05.10.2020.godine Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 97/16 i 36/19) i člana 69. Statuta Grada Prijedor ("Službeni glasnik Grada Prijedor", broj: 12/17), gradonačelnik Grada, o b j a v lj u j e

O G L A S O DAVANJU U ZAKUP ZEMLJIŠTA

I

Grad Prijedor, sa sjedištem u Prijedoru, Trg Oslobođenja br. 1, daje u zakup, javnim nadmetanjem pribavljanjem pismenih ponuda sledeće: - zemljište u Kozarcu u Ul. Ive Lole Ribara, označeno kao k.č. br. 3421/1, 3421/2 i 3421/3 u površini od 1879 m2, namijenjenog za lokaciju zelene pijace i pijace za prodaju razne i rabljene robe, - Početna visina zakupnine po m2 iznosi------------------------------- 0,50 KM.

II

Učesnik na javnom nadmetanju - ponuđač može biti svako pravno ili fizičko lice, osim lica kojima to zakon ili drugi propis onemogućuju. Učesnik je obavezan na ime troškova postupka uplatiti iznos od 50,00 KM na jedinstveni račun trezora grada Prijedora broj: 562-007-00002668-05, a dokaz o uplati priložiti uz ponudu.

III

Učesnik na javnom nadmetanju obavezan je da ponudi najmanje 0,50 KM/m2, te da u ponudi navede i sledeće podatke: - Ime, očevo ime, prezime, JMBG, mjesto i adresu stanovanja, broj telefona, ime i prezime opunomoćenika - ako ga ima (ako je ponuđač fizičko lice), - Tačan naziv i sjedište, broj telefona, MB, ime i prezime zakonskog zastupnika i ime i prezime opunomoćenika - ako ga ima (ako je ponuđač pravno lice),

IV

Ugovorom o zakupu zemljišta, koji ce se zaključiti sa najpovoljnijim ponuđačem, regulisat će se obaveza i prava Grada Prijedor i budućeg zakupca. Grad će biti obavezan na izradu idejnog rješenja, a budući zakupac ce u skladu sa istim izgraditi i urediti zemljište za potrebe buduće pijace koja uložena sredstva ce biti priznata kroz zakupninu.

V

Javno nadmetanje iz prethodnih tačaka ovog oglasa će se održati ukoliko budu podnešene najmanje dvije pismene ponude, dok će se u protivnom javno nadmetanje ponoviti.

VI

Pismene ponude, koje moraju biti u zatvorenim omotima (kovertima) i označene šifrom ili imenom ili nazivom ponuđača, predaju se neposredno u službenim prostorijama grada Prijedora (pisarnica – kancelarija br. 13) ili šalju preporučenom pošiljkom, na adresu grad Prijedor, Trg Oslobođenja br. 1, u roku od 15. dana od dana objavljivanja, sa naznakom: ODJELJENJE ZA SAOBRAĆAJ, KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I IMOVINSKO STAMBENE POSLOVE– PRIJAVA NA OGLAS ZA ZAKUP ZEMLJIŠTA, NE OTVARAJ.

VII

Otvaranje pismenih ponuda, na koje mogu pristupiti svi ponuđači ili njihovi opunomoćenici sa potpisanom i ovjerenom punomoći, održaće se dana 27.10.2020.godine u zgradi Grada Prijedor, kancelarija br. 11, sa početkom u 11 časova, kojom prilikom će se moći izvršiti i uvid u sve ponude i ostalu dokumentaciju.

 

GRADONAČELNIK Milenko Đaković


SDA 2020 Desktop
DNS Desktop
SDA 2020 Samra
SDA 2020 Ajdin

Ubili mi dajdu, ubili i njegovog sina. Ubili sve moje jarane, komšije,prijatelje. Zapalili moju kucu, a i kuce svih mojih dragih. Silovali naše majke,sestre, rodice,žene.

Necu i ne mogu im ni  oprostiti ni zaboraviti.

Ali eto život je kao rijeka,tece i ne zaustavlja se.