Izdvajamo

Obavještenje

20.11.2020.god. u 12,00 u kinu "Kozara" biće održano javno izlaganje sa raspravom na ponovljene Nacrte dokumenata prema objavljenim oglasima i to:

Nacrt Plana parcelacije za autoput dionica Banjaluka - Prijedor na teritoriji grada Prijedora po skraćenom postupku (Nacrt Plana)

Nacrt Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu autoputa dionice Banjaluka - Prijedor (Nacrt Izvještaja)

Uputstvo

Ovdje link se nalazi Pregledna karta Plana prostorne organizacije, Geodetska podloga sa planom uklanjanja, Plan prostorne organizacije, tekst Nacrta Plana i tekst Nacrta Izvještaja. Pregledna karta Plana prostorne organizacije je u .jpg i .pdf formatu. Ostali prilozi su u .pdf formatu.

Nakon prepoznavanja lokacije od interesa na Preglednoj karti Plana prostorne organizacije vidjeće se broj lista Plana prostorne organizacije na kojem se ta lokacija nalazi. Na identifikovanom listu Plana prostorne organizacije može se utvrditi njena planirana namjena.


Da li je neka katastarska parcela u obuhvatu Nacrta Plana može se vidjeti na Geografskom informacionom sistemu (GIS-u) Grada Prijedora na linku

i na linku.

Na GIS-u Grada Prijedora nalaze se svi prilozi Nacrta Plana i Nacrta Izvještaja. Grafički prilozi Nacrta Plana su u .jpg i .pdf formatu.

Odjeljenje za prostorno uređenje

 

prijedorgrad

29. februara i 1. marta 1992. godine je održan referendum o nezavisnosti Republike Bosne i Hercegovine, na koji je izašlo oko 64% građana RBiH s pravom glasa i njih 99% je glasalo ZA nezavisnu i suverenu BiH, državu ravnopravnih građana i naroda.