Izdvajamo

 

Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine
(“Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05), Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi
pojedincima – Transfer za raseljena lica i povratnike“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i
Hercegovine za 2024. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica, V. broj:
506/2024 od 08.04.2024. godine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 27/24), federalni
ministar raseljenih osoba i izbjeglica, raspisuje


Javni poziv

za dodjelu novčanih sredstava učenicima osnovnih škola povratnicima na ime
jednokratne novčane pomoći za početak školske godine za školsku 2024/2025 godinu

I
Objavljuje se Javni poziv za dodjelu novčanih sredstava učenicima osnovnih škola
povratnicima, s ciljem jednokratne novčane pomoći za početak školske godine, za školsku
2024/2025 godinu.
II
Pravo učešća u ovom Javnom pozivu imaju učenici koji su članovi povratničkih domaćinstava
na području entiteta Republika Srpska (manjinski povratak) odnosno na područje
nerazvijenih i izrazito nerazvijenih općina i gradova u Federaciji Bosne i Hercegovine prema
indeksu razvijenosti Federalnog zavoda za statistiku, i to: Ravno, Vareš, Domaljevac-Šamac,
Ključ, Bužim, Drvar, Glamoč, Čelić, Teočak, Pale-Prača, Sapna, Bosansko Grahovo, Dobretići,
Grad Livno, Fojnica, Olovo, Grad Zavidovići, Foča-Ustikolina, Kalesija, Grad Stolac, Grad
Bosanska Krupa, Grad Cazin, Tomislavgrad, Gornji Vakuf-Uskoplje, Velika Kladuša, Prozor -
Rama, Odžak, Sanski Most, Kladanj i Bosanski Petrovac.
III
Pravo na dodjelu novčanih sredstava imaju učenici osnovnih škola (I- VIII razreda) koji
ispunjavaju sljedeće uslove:
1. da su članovi povratničkih domaćinstava;
2. da imaju prijavljeno prebivalište u opštinama/općinama povratka (uključujući roditelje) u
skladu sa članom II ovog Javnog poziva;
3. da pohađaju redovno osnovnu školu.
IV
Iznos novčanih sredstava, po jednom učeniku osnovne škole, iznosit će maksimalno do 500,00
KM za školsku godinu.
Ukupan iznos finansijskih sredstava za realizaciju ovog Javnog poziva iznosi 1.500.000,00 KM.
V
Isplata novčanih sredstava će se izvršiti na transakcijski račun roditelja

Prijava na Javni poziv treba obavezno da sadrži sljedeće dokumente:
a) Čitko popunjenu i potpisanu prijavu na Javni poziv, na obrascu koji je dostupan na
internet stranici Ministarstva www.fmroi.gov.ba ili se može preuzeti lično u prostorijama
Ministarstva na adresi Hamdije Čemerlića br. 2, Sarajevo;
b) Za učenika:
1. Izvod iz matične knjige rođenih (rodni list) - (original ili ovjerena kopija ne starija od
30 dana)
2. Uvjerenje/potvrda osnovne škole o statusu redovnog učenika – (original ne stariji
od 30 dana)
c) Za roditelja učenika:
1. Uvjerenje o prebivalištu (CIPS) jednog od roditelja - original ne stariji od 30 dana;
2. Izjava o zajedničkom domaćinstvu (kućna lista), ovjerena od strane nadležnog
organa, ne starija od 6 mjeseci - (original ili ovjerena kopija ne starija od 30 dana)
3. Potvrda o povratku ne starija od 6 mjeseci – (original ili ovjerena kopija ne starija
od 30 dana)
4. Ugovor sa bankom o otvaranju transakcijskog/tekućeg računa ili potvrda banke o
otvorenom računu.
VII
Prijave sa svim traženim dokumentima dostaviti lično ili poštom preporučeno, sa naznakom
‘’Prijava na Javni poziv za dodjelu novčanih sredstava učenicima osnovnih škola
povratnicima na ime jednokratne novčane pomoći za početak školske godine, za školsku
2024/2025 godinu“.
na adresu:
Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica
Ul. Hamdije Čemerlića br. 2, 71000 Sarajevo
(Na poleđini koverte navesti ime i prezime podnosioca i tačnu adresu)
Javni poziv ostaje otvoren 21 dan, od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Federalno ministarstvo nema obavezu vraćati predatu dokumentaciju aplikantima.

Broj: 05-32-5-668-1/24
Sarajevo, 15.05.2024. godine

M I N I S T A R
Nerin Dizdar

Više informacija o javnom pozivu pročitajte klikom na link OVDJE!

Rok za prijave ističe 7.juna 2024.godine.

29. februara i 1. marta 1992. godine je održan referendum o nezavisnosti Republike Bosne i Hercegovine, na koji je izašlo oko 64% građana RBiH s pravom glasa i njih 99% je glasalo ZA nezavisnu i suverenu BiH, državu ravnopravnih građana i naroda.