Izdvajamo

 

JAVNI POZIV
za podnošenje zahtjeva za sufinansiranje plastenika od 100 m2
sa sistemom za
navodnjavanje i sadnim/sjemenskim materijalom
Predmet Javnog poziva
Član 1.
Predmet Javnog poziva je sufinansiranje plastenika od 100 m2
sa sistemom za
navodnjavanje i sadnim/sjemenskim materijalom za fizička lica koja se bave
poljoprivrednom proizvodnjom na području grada Prijedora.
Član 2.
Sporazumom o saradnji, broj: 02-330-42/21 od 08.04.2021. godine, potpisanim između
Grada Prijedora i NVO Muslim Aid Association Sarajevo, predviđena je saradnja u
realizaciji sufinansiranja nabavke 20 paketa koje čine: plastenik površine od 100 m
2
sa
sistemom za navodnjavanje i sadnim/sjemenskim materijalom.
Finansijsko učešće definisano Sporazumom obavljaće se na sledeći način:
 Grad Prijedor – 40% od vrijednosti start-up paketa (ukupno 23.008,00 KM),
 NVO Muslim Aid Association Sarajevo (u daljem tekstu: donator) – 40% od vrijednosti
start-up paketa (ukupno 23.008,00 KM) i
 Učešće korisnika – 20% od vrijednosti start-up paketa (ukupno 11.504,00 KM) ili
575,20 KM, po jednom fizičkom licu.
Uslovi za ostvarivanje prava
Član 3.
Pravo na sufinansiranje plastenika imaju fizička lica koja se bave poljoprivrednom
proizvodnjom, koja ispune sledeće uslove:
1. Da žive i obavljaju poljoprivrednu proizvodnju u ruralnom području grada Prijedora,
2. Da su nezaposlena lica,
3. Da su posjednici ili zakupci poljoprivrednog zemljišta, pogodnog za plasteničku
proizvodnju,
4. Da parcela namijenjena za postavljanje plastenika nije udaljena više od 500 m od
porodične kuće podnosioca zahtjeva,
5. Da sufinansiraju 20% vrijednosti plastenika sa partećom opremom,
6. Da obavezno prisustvuju edukaciji iz oblasti plasteničke proizvodnje,
7. Da ne otuđe plastenik u periodu od 5 godina i da isti namjenski koriste,
8. Da podnosioci zahtjeva i članovi njihovih domaćinstva nisu ostvarili u poslednjih 5
godina pravo na donaciju, dodjelu ili sufinansiranje nabavke plastenika od strane
Grada Prijedora i
9. Da ne posjeduju plastenik, odnosno da ne posjeduju plastenik površine veće od 100 m².
Pravo na sufinansiranje plastenika može ostvariti samo jedan član u okviru jednog
domaćinstva.
2
Potrebna dokumentacija
Član 4.
Zahtjev za ostvarivanje prava na sufinansiranje plastenika podnose fizička lica koja
se bave poljoprivrednom proizvodnjom. Zahtjev se taksira sa 10,00 KM gradske
administrativne takse, u skladu sa članom 8. Odluke o gradskim administrativnim taksama
(„Službeni glasnik Grada Prijedora“, broj 8/21) tarifni broj 2.
Uz zahtjev je potrebno priložiti sledeću dokumentaciju:
 Dokaz o nezaposlenosti za podnosioca zahtjeva (Zavod za zapošljavanje Republike
Srpske, Poreska uprava Republike Srpske, Fond PIO Republike Srpske);
 CIPS prijava prebivališta iz tekuće godine za podnosioca zahtjeva;
 Ovjerena kućna lista;
 Za punoljetne članove domaćinstva dokaz o nezaposlenosti, odnosno potvrdu o
redovnom školovanju;
 Dokazi o visini primanja za zaposlene članove domaćinstva (zadnja platna lista ili
odrezak od penzije);
 Dokaz o posjedu ili zakupu nad parcelom poljoprivrednog zemljišta (ugovor zaključen
sa članom domaćinstva iz kućne liste), na kojoj podnosilac zahtjeva namjerava
smjestiti plastenik i obavljati plasteničku proizvodnju;
 Izjava ovjerena od nadležnog organa Gradske uprave: da će sufinansirati 20% od
vrijednosti plastenika, da podnosilac zahtjeva i članovi domaćinstva nisu ostvarili
pravo na donaciju, dodjelu ili sufinansiranje nabavke plastenika od strane Grada
Prijedora, da ne posjeduju plastenik, odnosno da ne posjeduju plastenik površine veće
od 100 m², da neće otuđiti plastenik u periodu od 5 godina i da će isti namjenski
koristiti, da će obavezno prisustvovati edukaciji iz oblasti plasteničke
proizvodnje;
 Ukoliko je podnosilac zahtjeva samohrani roditelj – pismeni dokaz nadležne
institucije i
 Ukoliko je podnosilac zahtjeva roditelj djeteta sa invaliditetom – pismeni dokaz
nadležne instutucije.
Rok za podnošenje zahtjeva
Član 5.
Rok za podnošenje zahtjeva je 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva.
Zahtjevi se dostavljaju na propisanom obrascu, lično u Prijemnu kancelariju Gradske
uprave Grada Prijedor ili putem pošte, na adresu: Gradska uprava Grada Prijedor, Trg
oslobođenja br. 1, 79101 Prijedor.
Obrazac Zahtjeva biće objavljen na zvaničnoj internet stranici Grada Prijedor i biće
dostupan na Info pultu Gradske uprave Prijedor i u Odjeljenju za poljoprivredu i ruralni
razvoj.
Javni poziv će biti objavljen u sedmičnom listu „Kozarski Vjesnik“ i na zvaničnoj
internet stranici Grada Prijedor. Ako Javni poziv ne bude objavljen istovremeno, rok će se
računati od dana posljednjeg objavljivanja.
Zahtjevi podneseni nakon propisanog roka neće se uzeti u razmatranje.
Način bodovanja
Član 6.
Komisija za realizaciju projekta „Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno
ugroženih osoba i mladih osoba kroz plasteničku proizvodnju povrća u plastenicima“ na
području grada Prijedora će nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva utvrditi ispunjenost
uslova po pitanju dokumentacije, izvršiti terenski obilazak i bodovanje po svakom
pojedinačnom zahtjevu koji ispunjava uslove, na sledeći način:
 Nezaposleni punoljetni član porodice ..........................................................1 član/1 bod,
 Roditelj djeteta do 18 godina starosti..........................................................1 dijete/1 bod.
3
 Starosna dob podnosioca zahtjeva do 40 godina.........................................................2 boda,
 Podnosilac zahtjeva osoba ženskog pola.....................................................................2 boda,
 Podnosilac zahtjeva – samohrani roditelj.................................................................4 boda,
 Podnosilac zahtjeva – roditelj djeteta sa invaliditetom ........................................4 boda,
Pogodnost zemljišta za plasteničku proizvodnju, na licu mjesta utvrđuje i boduje
Komisija, na sledeći način:
 Loši uslovi (veliki nagib terena, mogućnost navodnjavanja i udaljenost plastenika od
kuće do 500 m) .............................................................................................................1 bod.
 Dobri uslovi (relativno veliki nagib terena, mogućnost navodnjavanja i udaljenost
plastenika od kuće 300-400 m)......................................................................................2 boda.
 Jako dobri uslovi (blagi nagib, mogućnost navodnjavanja i udaljenost plastenika od
kuće do 300 m ) ................................................................................................................3 boda.
Socijalni aspekt u zavisnosti od mjesečnih primanja po članu domaćinstva boduje se na
sledeći način:
 Domaćinstvo bez primanja ...................................................................................4 boda,
 Primanja po članu domaćinstva do 100 KM .......................................................3 boda,
 Primanja po članu domaćinstva do 200 KM........................................................2 boda,
 Primanja po članu domaćinstva do 300 KM........................................................1 bod,
Socijalni aspekt na licu mjesta utvrđuje i boduje Komisija, u rasponu bodova od 1 do 5.
Ukoliko se u konačnom zbiru za više podnosilaca zahtjeva utvrdi isti broj bodova,
prednost će ostvariti osoba mlađe životne dobi.
Član 7.
Nakon izvršenog bodovanja 20 podnosilaca zahtjeva koji ostvare najveći broj bodova
ostvariće i pravo na dodjelu plastenika.
Odjeljenje za poljoprivredu i ruralni razvoj, najkasnije u roku od 30 dana od dana
isteka roka za podnošenje zahtjeva, donosi rješenje o zahtjevu.
Na rješenje je dozvoljena žalba gradonačelniku u roku od 15 dana od dana prijema
istog. Žalba se taksira sa 10,00 KM gradske administrativne takse, u skladu sa članom 8.
Odluke o gradskim administrativnim taksama („Službeni glasnik Grada Prijedor“, broj: 8/21),
tarifni broj 1.
Obaveze odabranih korisnika
Član 8.
Izabrani korisnici potpisaće sa Gradom Prijedor i donatorom ugovore o dodjeli
plastenika, kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze.
Prije potpisivanja ugovora, korisnici su dužni izvršiti uplatu sredstava na račun
donatora, o čemu će pravovremeno biti pismeno obavješteni.
Nakon potpisivanja ugovora, korisnici su dužni prisustvovati obuci na temu
proizvodnje u plastenicima, koju uz tehničku pomoć Komisije, provodi donator.
Ostale napomene
Član 9.
Za dodatne informacije sva zainteresovana lica mogu se obratiti u Gradsku upravu
Prijedor na Info pult i u Odjeljenje za poljoprivredu i ruralni razvoj, na broj telefona:
052/211-200 i 211-400.
Broj: 02-40-5882/21 Gradonačelnik
Datum: 02.09.2021. godine Dalibor Pavlović, s.r.

 

Svaka cast po kojzna koji put Caja tvoje ime treba zapisati zlatnim slovima i na ulaz u pijacu staviti naslov. LEGENDA KOZARACKOG CETVRTKA jer si to do sad zasluzio. DESETKA

Leka Ibric Mehmedagic
Četvrtak 01. Septembar 2016.