Izdvajamo

 

JAVNI POZIV
Za podnošenje zahtjev a za ostvarivanje prava na dodjelu jednokratne novdane pomoći
za liječenje, redovno i vanredno Skolovanje i zbog lošeg općeg imovnog stanja iz Budžeta
Unsko-sanskog kantona Ministarstva zapitanja boraca i ratnih vojnih invalida Unsko-sanskog
kantona za 2022. godinu.
I.
Predmet Javnog Poziva
Predmet Javnog poziva je dodjela jednokratne novdane pomo6i u vidu:
a) lijedenja,
b) redovnog i vanrednog Skolovanja,
c) zbog loSeg općeg imovnog stanja.
- iz sredstava utvrdenih u razdjelu 16 ekonomski kod 614200 BudZeta Unsko-sanskog
kantona za2022.godinu ("SluZbeni glasnik Unsko-sanskog kantona" broi:05122), Ministarstva
zapitanjaboraca i ratnih vojnih invalida Unsko-sanskog kantona.
II.
Korisnici prava
Pravo na dodjelu jednokratne novdane pomo6i za lijedenje, redovno i vanredno
Skolovanje rzbog lošeg općeg imovnog stanja, imaju lica koja pripadaju kategoriji boradkih
populacija odnosno lica koja imaju priznat status u skladu sa Zakonom o dopunskim pravima
branilaca i dlanova njihovih porodica, Zakonom o pravima branilaca i dlanova njhovih porodica
i Zakonom o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja iodlikovanja idlanova njihovih
porodica.
Korisnik prava ima pravo na dodjelu jednokratne novdane pomo6i samo po jednom
osnovu iz tadke I. ovog Javnog poziva.
m.
Kriteriii
Odobravanje sredstava izta(ke I. ovog Javnog pozivavrSit 6e se u skladu sa slijede6im
kriterijima:
l. za jednokratnu novdanu pomo6 za lijedenje
a) telina i priroda bolesti,
b) visina sredstava potrebnih za lijedenje,
2. zajednokratnu novdanu pomo6 za redovno i vanredno Skolovanje
a) troSkovi nastali usljed redovnog i vanrednog Skolovanja,
b) materij ano-socij alni status dlanova porodice,
c) nezaposlenost podnosiocazahtleva i dlanova uZe porodice,
3. zajednokratnu novdanu pomoi zbog loSeg opdeg imovnog stanja
a) materijano-socijalni status dlanova porodice,
b) broja nezaposlenih dlanova uZe porodice
c) teZina socijalne ugroZenosti podnosioca zahtjeva i dlanova doma6instva.
IV.
Dokumentacija
Uz zahtjev obavezno treba priloZiti osnovnu i posebnu dokumentaciju.
a) Osnovni dokumenti
- Kopija rje5enja o statusu ili uvjerenje o statusu.
- Dokaz o mjestu prebivaliSta/boravi5ta podnosioca prijave (Uvjerenje CIPS);
- Kopija teku6eg raduna banke ili ovjerena potvrda banke sa brojem tekudeg raduna
podnosioca prijave;
- Kuina lista
b) posebni dokumenti
l. jednokratna novdana pomod za lijedenje
- Medicinska dokumentacija izdata od ljekara odgovaraju6e specijalnosti sa dijagnozom
i kontinuitetom lijedenja ne starija od godinu dana;
- Po potrebi i ostali dokumenti (radun sa specifikacijom kupljenih lijekova, radun o
kupljenoj medicinskoj opremi, raduni o obavljenom operativnom zahvatu, dr...),
2. jednokratna novdana pomo6 za redovno i vanredno Skolovanje
- Dokaz o nezaposlenosti: Uvjerenje da se podnosilac zahtjeva i punoljetni dlanovi uZe
porodice nalaze na evidenciji SluZbe zazapolljavanje (zanezaposlene) ili ukoliko se ne
vode na evidenciji JU SluZbe za zapolljavanje - BIRO dostavlja se uvjerenje Porezne
uprave iz Jedinstvenog sistema da nisu prijavljeni po osnovu radnog odnosa
- Zazaposlene - dokaz o visini primanja po osnovu radnog odnosa,
Dokaz da li podnosilac zahtjeva i punoljetni dlanovi uZe porodice ostvaruju primanja po
osnovu boradko-invalidske za5tite, PIO/MIO, centra za socilali rad, samostalne
djelatnosti i drugih osnova;
Uvjerenje obrazovne ustanove o upisu u tekudu Skolsku godinu podnosioca prijave ili
dlan uZe porodice;
Radun sa specifikacijom usluga o visini tro5kova Skolovanja za tekudu Skolsku godinu,
kao i radun o tro5kovima nabavke Skolske opreme;
Po potrebi i ostali dokumenti.
3. jednokratna novdana pomo6 zbog lo5eg opdeg imovnog stanja
Dokaz o nezaposlenosti: Uvjerenje da se podnosilac zahtjeva i punoljetni dlanovi uZe
porodice nalaze na evidenciji SluZbe zazapoSljavanje (za nezaposlene) ili ukoliko se ne
vode na evidenciji JU SluZbe za zapoiljavanje - BIRO dostavlja se uvjerenje Porezne
uprave iz Jedinstvenog sistema da nisu prijavljeni po osnovu radnog odnosa
Za zaposlene - dokaz o visini primanja po osnovu radnog odnosa,
Dokaz da li podnosilac zahtjeva i punoljetni dlanovi uZe porodice ostvaruju primanja po
osnovu boradko-invalidske za(tite, PIO/MIO, centra za socijali rad, samostalne
djelatnosti i drugih osnova
Uvjerenje obrazovne ustanove za djecu stariju od 18 godina ukoliko studiraju ili
pohadaju srednju Skolu;
Po potrebi i ostali dokumenti.
TraLena dokumentacija predaje se u originalu ili kao ovjerena fotokopija, te ne moZe
biti starija od Sest mjeseci.
Javne isprave koje je u propisanom obliku izdao strani drZavni organ, podnosilac
zahtjeva je duZan da takve isprave prevede na jedan od jezika koji se koristi u upotrebi na
podrudju Bosne i Hercegovine.
V.
Ogranidenje prava
Jednokratna novdana pomo6 se ne moZe odobriti u sludajevima :
a) ukoliko se zahdev za lijedenje odnosi za banjsko lijedenje (medicinska rehabilitacija) i
nabavku ortopedskih pomagala.
b) ukoliko je ponesen zahtjev za redovno i vanredno Skolovanje, a ostvareno je pravo na
stipendiju/subvenciju izBudLeta Unsko-sanskog kantona (u daljem tekstu : Kanton) za teku6u
budZetsku godinu odnosno akademsku godinu ili ako je ostvareno pravo na novdanu pomot za
redovno ili vanredno Skolovanje, od strane grada/opdine po mjestu prebivaliSta/boravi5ta ili od
strane Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona.
c) ukoliko je zahtjev podnesen zbog loSeg opieg imovnog stanja, a podnosilac zahtjeva je
korisnik prava na egzistencijalnu naknadu ili novdanu naknadu dija sredstva se ispla6uju iz
federalnog odnosno kantonalnog budZeta.
VI.
Podno5enje zahtjeva
Zahtjev za ostvarivanje prava na dodjelu jednokratne novdane pomo6i, podnosi se
Odjeljenju za boradko-invalidsku za5titu prema mjestu prebivaliSta podnosioca zahtjeva, kao
prvostepenom organu, dok lice koje nema prebivali5te odnosno boraviSte na podrudju Unskoa_
sanskog kantona, a ostvarilo je povratak u gradove/op6ine Banja Luka, Prnjavor, Srbac,
Prijedor, Bosanski Novi, Kozarska Dubica, Gradi5ka i Lakta5i, pod uslovom da im je priznat
status na osnovu konadnog rjeSenja nadleZnog organa, izdatog u skladu sa vaZedim federalnim
propisima iz oblasti braniladko-invalidske za5tite ili rje5enja o priznatom statusu u skladu sa
odredbama Zakona o dopunskim pravima branilaca i dlanova njihovih porodica, zahtjev
podnosi Odjeljenju za boradko-invalidsku za5titu, najbliZem mjestu prebivaliSta podnosioca
zahtjeva, kao prvostepenom organu, odnosno Odjeljenju za boradko-invalidsku za5titu putem
kojeg ostvaruje prava iz oblasti boradko-invalidske za5tite.
VII.
Preuzimanj e zahtjeva i nadin podno5enja zahtjeva
Obrasci zahtjeva sa potrebnom dokumentacijom mogu se preuzeti u prostorijama
Odjeljenj a za boradko-invalidsku za5titu.
Zahtjevi po Javnom pozivu podnose se Odjeljenju za boradko-invalidsku za5titu prema
mj estu prebivali5ta podnosioca zahtlev a.
Mini starstvo nema obavezu v r a(,anj a predate dokumentac ij e.
VIII.
Trajanje Javnog poziva
Javni poziva za podnoienje zahtjeva za ostvarivanje prava na dodjelu jednokratne
novdane pomo6i ostaje otvoren tokom cijele godine odnosno do raspoloZivih sredstava
Ministarstvazapitanje boraca i ratnih vojnih invalida Unsko-sanskog kantona.

Biha6, 28.03 .2022. godine
MINISTAR Samir Jašaragić

Hoce li  ikada priznati.... ...... oni što pokušaše da unište našu buducnost.