Izdvajamo

 

J A V N I O G L A S
za podnošenje prijava za ostvarivanje pomoći iz Programa održivog povratka za
2022. godinu

1. PREDMET JAVNOG OGLASA

Izbor korisnika za dodjelu finansijske pomoći iz Programa održivog povratka za
2022. godinu u cilju obezbjeđenja uslova za održivost povratka , poboljšanja
kvaliteta življenja, unapređenja i jačanja poljoprivredne proizvodnje, zanatske
djelatnosti , zapošljavanja/samozapošljavanja na području Republike Srpske i
Federacije BiH. Finansijska pomoć se dodjeljuje za sufinansiranje sljedećih
projekata :
a) Projekte u poljoprivredi i stočarstvu:
 izgradnja i proširenje pomoćnih objekata za stočarstvo,
 nabavka plastenika i opreme za plastenik,
 nabavka krupne i sitne stoke,
 opremanje objekata za preradarstvo,
 nabavka opreme‐sistema za navodnjavanje, opreme za sušare, i dr.,
 nabavka pčelinjih društava i opreme za pčelarstvo ,
 nabavka poljoprivredne mehanizacije, opreme i priključaka,
 nabavka sadnica voća i podizanje voćnjaka, vinograda i dr. kultura,
 nabavka sadnica i sjemena za proizvodnju ljekovitog bilja.
b) Projekte za zanatsko i proizvodno‐uslužnu djelatnost:
 izgradnju, obnovu i rekonstrukciju poslovnog objekta, nabavku opreme i alata,
ulaganje u obrtna sredstva.
Fizička lica‐raseljena/izbjeglice, interno raseljena lica i povratnici mogu
aplicirati samo za jedan od navedenih projekata. U koliko budu aplicirali za više
od jednog projekta prijava neće biti uzeta u razmatranje.
Jedno porodično domaćinstvo (nosilac ili član zajedničkog domaćinstva) može da
podnese samo jednu prijavu na javni oglas.

2. PRAVO UČEŠĆA

a) Prijavu na Javni oglas mogu podnijeti:
‐ Izbjeglice,raseljena lica, i povratnici na teritoriji Republike Srpske,
‐ Interno raseljena lica u Republici Srpskoj ,
‐ Povratnici u Federaciju BiH .

3. UČEŠĆE U SUFINANSIRANJU PROJEKATA

Učešće u sufinansiranju projekta se primjenjuje na sljedeći način:
 Ako je ukupna vrijednost projekta do 2.000,00 KM lično sufinansiranje je u
iznosu od 0%;
 Ako je ukupna vrijednost projekta od 2.000,00 KM do 5.000,00 KM lično
sufinansiranje je u iznosu od 10%;
 Ako je ukupna vrijednost projekta od 5.000,00 KM do 10.000,00 KM, lično
sufinansiranje je u iznosu od 20 %;
 Ako je ukupna vrijednost projekta preko 10.000,00 KM lično sufinansiranje je
30 %.
Lično učešće u sufinansiranju projekta se računa kao finansijsko učešće korisnika
u procentu od ukupne zbirne vrijednosti projekta za jednog korisnika.

4. OPŠTI KRITERIJI

Prijava aplikanta na javni oglas treba obavezno da sadrži sljedeće dokumente:

1) OBRAZAC PRIJAVE NA JAVNI OGLAS
Podnosilac prijave obavezno dostavlja čitko popunjenu i potpisanu prijavu na
Javni oglas, na obrascu koji se može preuzeti na web stranici Sekretarijata
www.vladars.net ili u prostorijama Republičkog sekretarijata za raseljena lica i
migracije na adresi: Trg Republike Srpske br. 1, lamela B, III sprat, kancelarija br.
18.
Podnosilac prijave popunjava rubrike Prijavnog obrasca,zaokružuje ponuđene opcije
i odgovara za vjerodostojnost unesenih podataka.Samo ovako uneseni podaci će se
koristiti prilikom bodovanja.

2) UVJERENJE ‐ POTVRDA O OSTVARENOM POVRATKU/STATUSU RASELJENOG LICA, izdatu od
nadležnog organa za opštinu povratka/prebivališta ili neki drugi dokument kojim
se to dokazuje (fotokopija lične karte koja mora biti obostrana ili prijava o
prebivalištu ).

3) DOKAZ O VLASNIŠTVU:
 ZKI (zemljišno knjižni izvadak), Posjedovni list‐prepis ili KKNJ (katastarsko
knjižni uložak) za zemljište, koji moraju biti izdati na podnosioca prijave
ili člana uže porodice uz dostavljanje dokaza o srodstvu;
NAPOMENA: Uslov za dobijanje pomoći iz programa održivog povratka za projekte u
poljoprivredi je vlasništvo nad zemljištem od najmanje 5.000 m2, ili ugovor o
zakupu (na istu površinu) od najmanje 10 godina, a za projekte iz plasteničke i
pčelarske proizvodnje potrebno je imati u vlasništvu najmanje 1.000 m2 ili u
ugovor o zakupu (na istu površinu) od najmanje 5 godina. (Ugovor o zakupu mora biti
ovjeren od strane nadležnog organa).

4) KUĆNA LISTA
Izdata u opštini povratka/ prebivališta nakon objave ovog Javnog oglasa.

5) IZJAVA O SPREMNOSTI SUFINANSIRANJA PROJEKTA‐ U izjavi podnosilac prijave
navodi da je spreman sufinansirati projekat prema uslovima iz javnog oglasa u
određenom procentu shodno ukupnoj vrijednosti projekta za koji je aplicirao.

6) DOKAZ O REGISTRACIJI
Za registrovana poljoprivredna gazdinstva ili za registrovanu
zanatsku,proizvodno ‐ uslužnu djelatnost kao dokaz se dostavlja rješenje/potvrda
nadležnog organa o registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu, registrovanoj
zanatskoj/obrtničkoj djelatnosti. Za neregistrovana poljoprivredna gazdinstva
ili neregistrovane zanatsko proizvodno – uslužno djelatnosti dostavlja se
potpisana izjava vlasnika da se bavi poljoprivrednom djelatnosti ili da se bavi
zanatsko proizvodno – uslužnom djelatnošću.

7) IZJAVA O RANIJE KORIŠTENIM SREDSTVIMA
U izjavi podnosilac prijave obavezno izjavljuje da li je on ili neko od
prijavljenih članova na kućnoj listi bio ili nije bio korisnik finansijskih
sredstava u 2021. godini od strane Republičkog sekretarijata za raseljena lica i
migracije Republike Srpske.Ukoliko je neko bio korisnik,obavezno u izjavi
navodi koju vrstu pomoći je dobio,za koje namjene i u kolikom iznosu.Tačnost
izjave će provjeriti Sekretarijat ,i u slučaju da se utvrdi da je data Izjava u
neskladu sa postojećom bazom podataka Sekretarijata, ili je data lažna izjava
,Sekretarijat zadržava pravo da prijavu isključi iz dalje procedure Javnog oglasa.

8) PROJEKTNI PRIJEDLOG/ IDEJA‐ čitko popunjen i potpisan projektni prijedlog, na
obrascu koji je dostupan na web sajtu Sekretarijata, www.vladars.net, ili se može
preuzeti lično u prostorijama Sekretarijata, Trg Republike Spske br. 1, sprat 3/18.
Obrazac projektnog prijedloga treba da sadrži: vrstu i opis projekta ili projektne
ideje za koju se aplicira, opis potrebe za finansiranjem projekta izvori
finansiranja (vlastita sredstva ili ulaganja iz drugih izvora),da li je projekat
zapčet ili fazi realizacije ,procjenjenu vrijednost projekta (na osnovu predračuna
ili paušalno).
U projektnom prijedlogu navesti transakcioni račun na koji će se sredstva
doznačiti u slučaju da se ista odobre , naziv banke kod koje je otvoren račun i
priložiti izvod iz banke o otvorenom računu ili kopiuju bankovne kartice.
Posebna napomena: za projekte zanatsko proizvodno ‐ uslužne djelatnost navodi se
transakcioni račun na ime fizičkog lica koji ima pravo da podnese prijavu na
raspisani javni oglas a ne račun otvoren na ime pravnog lica koja nemaju prava
učešća po javnom pozivu.
Dodatno će se bodovati dokazi iz opštih kriterija pod tačkom 4. 6. i 7.

4. POSEBNI KRITERI JI
Dokazi iz posebnih kriterija nisu obavezni ali će se na osnovu istih izvršiti
bodovanje prijava. Podnosilac prijave uz prijavu podnosi original ili kopiju
uvjerenja,potvrde ili drugih dokumenata izdatih od nadležnih organa, kojim se
dokazuje da on ili drugo lice sa prijavljene kućne liste pripada određenoj ranjivoj
kategoriji ili su u stanju socijalne potrebe.
1) Ranjive kategorije ili socijalni status koji će se bodovati :
a) porodice poginulih boraca ;
b) lica sa invaliditetom;
c) samohrani roditelji ;
d) porodice nestalih osoba i bivših logoraša ;
e) korisnici stalnih novčanih primanja od strane nadležnog Centra za
socijalni rad;
f) nezaposlena lica;
g) mladi bračni parovi do 35 godina starosti, sa maloljetnom djecom.

5. NAČIN IZBORA KORISNIKA
Liste projekata i korisnika pomoći po osnovu ovog Javnog oglasa, sačinit će
Komisije koje će imenovati V.d. direktora Republičkog sekretarijata za raseljena
lica i migracije Republike Srpske. Komisije će razmatrati prijave u skladu sa
odredbama ovog Javnog oglasa i Procedurama koje će donijeti V.d. direktora
Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije Republike Srpske za 2022.
godinu .
Odabir korisnika koji će biti podržani kroz program održivog povratka će se
vršiti na osnovu Odluke o utvrđivanju Konačne liste iz programa održivog povratka
za 2022.godinu ,po redoslijedu od ranga jedan pa niže sve do utroška raspoloživih
budžetskih sredstava za ove namjene,posebno za svaku od listi u okviru odluke.
Prednost prilikom odabira korisnika će imati aplikanti koji nisu bili korisnici
finansijskih sredstava održivog povratka u 2021.godini od strane ovog
Sekretarijata.
Sve blagovremeno podnesene prijave koje ispunjavaju propisane uslove biće
rangirane, a sredstva će se dodjeljivati do raspoloživog iznosa.
Neblagovremene, nepotpune prijave kao i prijave koje se ne odnose na ponuđene
vrste projekata se neće uzeti u razmatranje.

6. NAČIN DOSTAVLJANJE PRIJAVA NA JAVNI OGLAS
Dostavljanje prijava se vrši preporučeno poštom ili lično na adresu:
Republički sekretarijat za raseljena lica i migracije Republike Srpske,
Sektor za održivi povratak i ljudska prava
ul. Trg Republike Srpske br. 1 78000 Banja Luka
sa naznakom „Prijava na Javni oglas za finansijsku pomoć iz Programa održivog
povratka“ za 2022.godinu (Na poleđini koverte navesti ime i prezime i tačnu
adresu i broj telefona).
Javni oglas ostaje otvoren 21 dan računajući od dana objave Javnog oglasa u
dnevnim novinama i web sajtu Sekretarijata.
Dodatne informacije se mogu dobiti na telefon: 051/338‐978, 051/338‐669.
Preliminarne , a nakon provedenog postupka na osnovu prigovora i Konačne rang
liste po ovom javnom oglasu će biti objavljene na web stranici Republičkog
sekretarijata za raseljena lica i migracije RS.

POSEBNA NAPOMENA:
Prijave potencijalnih korisnika koji se nalaze na utvrđenim Konačnim rang listama
korisnika pomoći iz prethodnih Javnih oglasa za ostvarivanje pomoći iz Programa
održivog povratka za 2021 godinu se neće nastaviti rješavati po ovom Javnom
oglasu,odnosno sve navedene prijave će se smatrati nevažećim.

Broj: 26.06‐07‐100/22
Dana, 5. 5. 2022.

V.d.direktora
Davor Čordaš

NAPOMENA: Oglas je objavljen u sredstvima štampe i na sajtu Republičkog
sekretarijata za raseljena lica i migracije dana 7. 5. 2022. godine Vidi OVDJE

citiramo:

U redu, ja sam izdajnik srpstva, a vi svi koji ste ćutali ste izdajnici čovečanstva."