Izdvajamo

 

J A V N I O G L A S

za dodjelu finansijske pomoći namijenjene za finansiranje rada udruženja čija
je osnovna djelatnost pružanje pomoći raseljenim licima,interno raseljenim
licima, povratnicima i izbjeglicama za 2022. godinu

1. PREDMET JAVNOG OGLASA

Predmet javnog oglasa je dodjela finansijske pomoći namijenjene za finansiranje
rada udruženja koja su registrovana prema Zakonu o udruženjima i fondacijama
Republike Srpske, čije su osnovne djelatnosti usmjerene na unapređenje kvaliteta
života izbjeglica, raseljenih lica, interno raseljenih lica i povratnika.

2. OBAVEZNA DOKUMENTACIJA

Prijava na javni oglas obavezno treba da sadrži sljedeće dokumente:

1. Obrazac prijave na javni oglas

Podnosilac prijave obavezno dostavlja čitko popunjenu i potpisanu prijavu
na Javni oglas, na obrascu br.1 koji se može preuzeti na web stranici
Sekretarijata www.vladars.net ili u prostorijama Republičkog sekretarijata
za raseljena lica i migracije na adresi: Trg Republike Srpske br. 1, lamela B,
III sprat, kancelarija br. 18.
Prijavni obrazac pored opštih podatka o davaocu sredstava granta treba da
sadrži i opšte podatke o podnosiocu prijave, naziv i sjedište, brojeve
kontakt telefona, podatke o licu ovlaštenom za zastupanje, broj
transakcionog računa i druge potrebne podatke.

2. Izvod iz statuta kojim se dokazuje da se ciljevi udruženja ostvaruju u oblasti
u kojoj je raspisan javni oglas,3. Potvrda o poreskoj registraciji (JIB),4. Rješenje o registraciji – (rješenje nadležnog suda),
5. Transakcioni račun (kopija ugovora s bankom ili potvrda banke),
6. Narativni i finansijski izvještaj ‐Obrazac br. 5 (koji se može preuzeti na
web stranici i adresi navedenoj u tač. 1 ovog oglasa a odnosi se na
pravdanje utroška sredstava granta iz prethodne godine).
Ukoliko su podnosiocu prijave bila dodijeljena sredstava u 2021.godini a nije
dostavio narativni i finansijski izvještaj o utrošku sredstava (obrazac 5.)
prijava se neće uzeti u razmatranje.
7. Program rada za 2022. godinu.

3. NAČIN IZBORA KORISNIKA

Prijedlog o odabiru potencijalnih korisnika pomoći po osnovu ovog javnog oglasa,
će donijeti Komisija imenovana od strane V.d. direktora Republičkog sekretarijata
za raseljena lica i migracije Republike Srpske. Komisija će razmatrati prijave u
skladu sa odredbama ovog javnog oglasa i Procedurom rada o dodjeli novčanih
sredstava , za rad udruženja čija je osnovna djelatnost pružanje pomoći raseljenim
licima,interno raseljenim licima, povratnicima i izbjeglicama u Republici
Srpskoj za 2022.godinu.
Finansijska pomoć namijenjena za finansiranje rada udruženja će se dodjeljivati
do raspoloživog iznosa budžetskih sredstava.
Prijave koje nisu dostavljene u roku, ako nije uz prijavu dostavljena obavezna
dokumentacija ili ako nije prijavni obrazac popunjen u potpunosti neće se uzeti u
razmatranje.

4. NAČIN DOSTAVLJANJA PRIJAVA

Dostavljanje prijava se vrši preporučeno poštom ili lično na adresu:
Republički sekretarijat za raseljena lica i migracije Republike Srpske, Sektor za
održivi povratak i ljudska prava, Trg Republike Srpske br. 1, 78000 Banja Luka sa
naznakom „Prijava na Javni oglas za dodjelu finansijske pomoći za finansiranje
rada udruženja“.
Javni oglas ostaje otvoren 21 dan računajući od dana objave u dnevnim novinama
Dodatne informacije se mogu dobiti na telefon: 051/338‐669 i 051/338‐234.

Broj: 26.06‐07‐103/22
Dana, 5. 5. 2022.
V.d.direktora
Davor Čordaš

NAPOMENA: Oglas je objavljen u sredstvima štampe i na sajtu Republičkog
sekretarijata za raseljena lica i migracije dana 7. 5. 2022. godine Vidi OVDJE

Malena Maida Bašić, djevojčica od jedanaest godina, sjedila je na skemliji koju joj je od drveta napravio otac Ibrahim. Skrivali su se osam mjeseci u šumi Kozare. Tog hladnog zimskog jutra, 12.februara 1993.godine, ispred šatora od cerade i najlona, jela je grah sa udrobljenim bajatim kruhom. Zavladala je potpuna tišina. Vojnici su ih opkolili i prišli na dvadesetak metara. Kada je zapucalo prvi je pao njen otac. Osjetila je oštar bol u stomaku i strovalila se na leđa. Pokušala je da dozove majku Mirsadu ali glas je ostao u grlu. Gledala je kako meci kidaju komadiće odjeće sa majčinih grudi dok istrčava iz šatora. Maidini prstići stezali su kašiku. Tanjir se nije prevrnuo. Pokušala je udahnuti ali bolni grč iz stomaka nije dao. Vid joj se mutio i mogla je prigušeno čuti jedino još vrisak brata Mirsada koji pokušava pobjeći. Dječijim grudima prostrujao je zadnji drhtaj.

Piše: Edin Ramulić

* Opis zadnjih trenutaka života djece u tekstu baziran je na autentičnim forenzičkim, sudskim i informacijama dobijenim od očevidaca.