Izdvajamo

 

Saopštenje iz advokatske kancelarije Kebo-Guzin

U ime advokatskog tima koji zastupa članove Vašeg udruženja pred Osnovnim sudom u Banja Luci protiv RS-a, radi naknade štete zbog nezakonitog zatvaranja u logorima tokom rata u BIH, a vezano za konfuziju i razne neprovjerene informacije koje zbunjuju članove Vašeg udruženja, želimo Vam dodatno pojasniti sljedeće:

1.     pred Osnovnim sudom u Banja Luci se po tužbi logoraša Vašeg udruženja, vodi parnični postupak, pokrenut jednom tužbom, zaveden pod poslovnim brojem 71 0 P 143287 12 P. Uređujući sudija je Dejan Petričić;

2.     prije podnošenja tužbe, postojala je praksa nižestepenih sudova u BIH (Općinskih i Kantonalnih), koja je išla u prilog logorašima;

3.     nažalost, nakon podnesene tužbe, ne samo sudovi u BIH, uključujući i Ustavni sud BIH, kao najvišu sudsku instancu, već i Sud za ljudska prava u Strasbourgu, u svome dopisu od 09.07.2015. godine, zauzimaju stav da su po traživanja logoraša zastarjela;

4.     posljedica ovog stava, nije samo odbijanje tužbenih zahtjeva, već i dosuđivanje RS-u enormnih parničnih troškova od 5.000 KM i više, a sve na teret logoraša/tužitelja;

5.     iz ovog razloga, a prije nego što su predmeti po našim tužbama uzeti u rad, savjetovali smo udruženjima hitno povlačenje tužbe, uz obrazloženje:

5.1.          da se sudska praksa neće mijenjati, s obzirom na stav Ustavnog suda i suda u Strasbourgu;

5.2.          kako bi se postupci obustavili bez dosuđivanja troškova na teret logoraša;

6.     radi ovoga smo održali više sastanaka, kako s udruženjima logoraša iz Prijedora, Sanskog Mosta i Kozarca, tako i s krovnim udruženjem iz Sarajeva;

7.     zaključak svih je bio da se tužba hitno povuče, što smo i učinili;

8.     međutim, u slučaju Vašeg udruženja, sudija Petričić, nakon povlačenja tužbe, potpuno nezakonito razdvaja postupak na 50-ak pojedinačnih predmeta i zakazuje ročišta na sudu;

9.     protiv rješenja o razdvajanju postupka smo uložili apelaciju Ustavnom sudu BIH i zatražili hitno donošenje privremene mjere obustave rada na predmetu, do odlučivanja po apelaciji, a čiji Vam primjerak u prilogu dostavljamo;

10.  zatražili smo i od Osnovnog suda u Banja Luci prekid parničnog postupka do rješavanja po našoj apelaciji, a koji podnesak Vam također u prilogu dostavljamo;

11.  sutra predajemo Visokom sudskom i tužilačkom vijeću u Sarajevu prijavu protiv sudije Petričića, jer smo čekali kopiju poziva koji ste nam poslali, a u kojem se prijeti kažnjavanjem logoraša, ako navodno ne dođu na ročište, pa smo htjeli prijavu dopuniti i ovom činjenicom. Prijavu, kao i pismo predsjedniku Osnovnog suda u Banja Luci, ćemo Vam poslati na uvid tokom sutrašnjeg dana;

12.  vezano za pozive suda upućene tužiteljima da dođu na zakazana ročišta, naš stav je da se isti ne odazivaju niti da odlaze na ove rasprave, a sve iz sljedećih razloga:

13.  sudija Petričić nas je pozvao da u svim predmetima, gdje je zakazana rasprava, uredimo tužbu po određenim pitanjima, pod prijetnjom da će istu odbaciti i postupak obustaviti. Mi tužbu svjesno nismo uređivali, kako bi se odbacila i postupak obustavio, a sve iz naprijed detaljno obrazloženih razloga;

14.  umjesto da postupak obustavi, sudija zakazuje rasprave i poziva tužitelje da dođu na iste, kojom prilikom  će od njih tražiti da se izjasne da li ostaju kod tužbe ili ne. Upravo ovdje i leži namjera suda da tužitelje po svaku cijenu „uvuče“ u postupak kako bi tužbu odbio, a njih obavezao na naknadu parničnih troškova prema RS-u;

15.  ako se tužitelji ne odazovu sudu, onda će sudija morati tužbu odbaciti i postupak obustaviti, bez dosuđivanja parničnih troškova. Dakle, tužitelji, po našem mišljenju, ne treba da idu na zakazane raprave;

16.  vezano za pojedine kolege advokate, koji žele preuzeti ove postupke i daju drugačija pravna mišljenja tužiteljima, želimo upozoriti na sljedeće:

16.1.       mi se ne protivimo da svaki tužitelj, koji to hoće, uzme drugog advokata i nastavi voditi postupak;

16.2.       mi ne želimo preuzeti odgovornost svjesnog stvaranja ogromnih sudskih troškova na teret logoraša, kada se znaju stavovi najviših sudskih instanci u BIH;

16.3.       mi ne bismo ni preuzeli zastupanje u ovim predmetima, da je ovakav stav  sudova postojao u vrijeme podnošenja tužbe;

16.4.       u svim slučajevima, gdje se tužba odbaci a postupak obustavi,tužitelji mogu ponovo podići tužbu, čiji je primjerak dostavljen Vašem udruženju;

Za bilo kakve upite ili pojašnjenja stojimo Vam i dalje na raspolaganju.

Pozdrav,
Miro Kebo,
Semir Guzin
Mensud Đonko
Faruk ĆupinaU ime advokatskog tima koji zastupa članove Vašeg udruženja pred Osnovnim sudom u Banja Luci, protiv RS-a, radi naknade štete zbog nezakonitog zatvaranja u logorima tokom rata u BIH, želimo Vas obavjestiti o sljedećem:

Pred Osnovnim sudom u Banja Luci se po tužbi logoraša Vašeg udruženja, vodi parnični postupak, prvobitno zaveden pod poslovnim brojem 71 0 P 143287 12 P. Uređujući sudija je Dejan Petričić.

Vrlo je bitno naglasiti da je naš tim, za razliku od uobičajene prakse koja se pokazala potpuno pogrešnom, umjesto pojedinačnih tužbi, podigao samo jednu tužbu u kojoj su svi logoraši iz jednog udruženja navedeni kao tužitelji. Ovo isključivo iz razloga smanjivanja parničnih troškova.

Nakon podnesene tužbe i pokrenutog postupka, došlo je do bitnih izmjena u sudskoj praksi, a vezano za identične pravne slučajeve. Suštinska promjena jeste stav svih sudskih instanci u BIH, da je u slučajevima potraživanja naknade štete zbog ratnih zločina ipak moguće da nastupi tkz. zastara potraživanja.

Nažalost, ne samo sudovi u BIH, uključujući i Ustavni sud BIH, kao najvišu sudsku instancu, već i Sud za ljudska prava u Strasbourgu, u svojoj presudi od 09.07.2015. godine, potvrđuje ovakav stav, potpuno nepovoljan za logoraše.

S obzirom na ovakvu sudsku praksu, dakle zauzeti stav da je u slučaju logoraša nastupila zastara potraživanja štete, a u kontekstu ogromnih parničnih troškova kojima se sada terete tužitelji u drugim predmetima, predložili svakom udruženju hitno povlačenje tužbe, prije nego što se predmet uzme u rad.

Sredinom januara 2016. godine, a nakon više sastanaka s predstavnicima Vašeg udruženja, dobili smo od udruženja saglasnost za povlačenje tužbe. Nakon toga, podneskom od 19.01.2016. godine, zvanično smo povukli tužbu logoraša iz Vašeg udruženja.

Međutim, dana 04.02.2016. godine, od suda dobijamo rješenje kojim se ovaj jedinstveni postupak razdvaja na pojedinačne postupke, očigledno sa isključivim ciljem stvaranja parničnih troškova koji bi išli na teret tužitelja/logoraša. Dakle nakon povlačenja tužbe, umjesto da obustavi postupak, sud takvo povlačenje ne prihvata već nezakonito razdvaja postupke i iste nastavlja voditi zakazivanjem pripremnih ročišta i glavnih rasprava.

Kako se radi o nezakonitom postupanju suda i uređujućeg sudije, mi smo odlučili poduzeti sljedeće radnje:

-        protiv rješenja o razdvajanju postupaka podnijeti apelaciju Ustavnom sudu BIH, jer posebna žalba nije dozvoljena;

-        u svim predmetima, u kojima su već zakazane rasprave (16 slučajeva), predložiti prekid postupka, do donošenja odluke Ustavnog suda BIH;

-        uputiti dopis predsjedniku suda u Banja Luci i ukazati na nezakoniti rad uređujućeg sudije;

-        protiv uređujućeg sudije podnijeti prijavu Visokom sudskom i tužilačkom vijeću u Sarajevu;

S obzirom na sve naprijed izloženo, a prvenstveno izmjenjenu sudsku praksu, ne vidimo osnova za dalje zastupanje u ovim predmetima, zbog čega smo odlučili u svim slučajevima, u kojima sud predmete još nije uzeo u rad, otkazati punomoć za dalje zastupanje, o čemu ćemo obavijestiti sud.

Na kraju pojašnjavamo da nikada nismo, prema dogovoru, imali direktni kontakt sa tužiteljima, već da je sva prepiska i organizacija rada na predmetima, isključivo išla preko udruženja, zbog čega Vam i šaljemo ovaj dopis.

Za bilo kakve upite ili pojašnjenja stojimo vam i dalje na raspolaganju.

Pozdrav,
Miro Kebo,
Semir Guzin
Mensud Đonko
Faruk Ćupina

Svi koji su dobili poziv za raspravu treba da dođu sutra 31. 03.2016. (četvrtak) u 12.00 sati u Mjesnu Zajednicu Kozarac, radi dodatnih objašnjanja.

Udruženje Logoraša "Kozarac" Kozarac

Ovdašnja osnovna škola, koju pohađa 340 učenika, posebna je priča. Ne tako davno bila je među najvećima u bivšoj zajedničkoj državi, brojeći i do 3.800 učenika. I danas su u njenim klupama učenici Bošnjaci, Srbi, Ukrajinci, Romi. Isto je i s nastavnim osobljem.

Al-Jazeera 01.2017.