Izdvajamo

 

J A V N I    O G L A S
za podnošenje prijava za ostvarivanje pomoći iz Programa održivog povratka za
2023. godine


1. PREDMET JAVNOG OGLASA
Izbor korisnika za dodjelu finansijske pomoći iz Programa održivog povratka za 2023. godinu
u cilju obezbjeđenja uslova za održivost povratka, poboljšanja kvaliteta življenja,
unapređenja i jačanja poljoprivredne proizvodnje, zanatske djelatnosti,
zapošljavanja/samozapošljavanja na području Republike Srpske i Federacije BiH. Finansijska
pomoć se dodjeljuje za sufinansiranje sljedećih projekata :
a) Projekte u poljoprivredi i stočarstvu:
 izgradnja i proširenje pomoćnih objekata za stočarstvo,
 nabavka plastenika i opreme za plastenik,
 nabavka krupne i sitne stoke,
 opremanje objekata za preradarstvo,
 nabavka opreme‐sistema za navodnjavanje, opreme za sušare, i dr.,
 nabavka pčelinjih društava i opreme za pčelarstvo ,
 nabavka poljoprivredne mehanizacije, opreme i priključaka,
 nabavka sadnica voća i podizanje voćnjaka, vinograda i dr. kultura,
 nabavka sadnica i sjemena za proizvodnju ljekovitog bilja.
b) Projekte za zanatsko i proizvodno‐uslužnu djelatnost:
 izgradnju, obnovu i rekonstrukciju poslovnog objekta, nabavku opreme i alata,
ulaganje u obrtna sredstva.
Fizička lica‐raseljena/izbjeglice, interno raseljena lica i povratnici mogu aplicirati samo za
jedan od navedenih projekata. U koliko budu aplicirali za više od jednog projekta prijava
neće biti uzeta u razmatranje.
Jedno porodično domaćinstvo (nosilac ili član zajedničkog domaćinstva) može da podnese
samo jednu prijavu na javni oglas.
2
2. PRAVO UČEŠĆA

Prijavu na Javni oglas mogu podnijeti lica koja imaju status: Izbjeglice,raseljenog lica, i
povratnika na teritoriji Republike Srpske, Interno raseljenog lica u Republici Srpskoj i lica
koja imaju status Povratnika u Federaciju BiH .
POSEBNA NAPOMENA: Lica koja su podnijela prijave na Javni oglas za ostvarivanje pomoći
iz Programa održivog povratka za budžetsku 2022. godinu i nalazili se na objavljenoj
Konačnoj rang listi potencijalnih korisnika broj 26.06‐07‐100/22 od dana 1.11.2022.
godine a nije im dodijeljena finansijska pomoć u toj godini neće morati podnositi
prijavu na ovaj raspisani Javni oglas za 2023. godinu. U skladu sa ukupnim brojem
ostvarenih bodova sa navedene Konačne rang liste za 2022. godinu, nalaziće se na
Preliminarnoj rang listi kao i Konačnoj rang listi potencijalnih korisnika iz Programa
održivog povratka za 2023.godinu.
Prijave koje budu dostavljene na ovaj raspisani Javni oglas za 2023. godinu od strane
podnosioca ili člana zajedničkog domaćinstva kojima je dodijeljena finansijska pomoć iz
Programa održivog povratka za budžetsku 2022.godinu, neće biti u prioritetu za dodjelu
pomoći u odnosu na podnosioce prijava koji tu pomoć nisu ostvarili u 2022.godini.

3. UČEŠĆE U SUFINANSIRANjU PROJEKATA

Učešće u sufinansiranju projekta se primjenjuje na sljedeći način:
 Ako je ukupna vrijednost projekta do 2.000,00 KM lično sufinansiranje je u iznosu od
0%;
 Ako je ukupna vrijednost projekta od 2.000,00 KM do 5.000,00 KM lično
sufinansiranje je u iznosu od 10%;
 Ako je ukupna vrijednost projekta od 5.000,00 KM do 10.000,00 KM, lično
sufinansiranje je u iznosu od 20 %;
 Ako je ukupna vrijednost projekta preko 10.000,00 KM lično sufinansiranje je 30 %.
Lično učešće u sufinansiranju projekta se računa kao finansijsko učešće korisnika u
procentu od ukupne zbirne vrijednosti projekta za jednog korisnika.

4. OPŠTI KRITERIJI

Prijava aplikanta na javni oglas treba obavezno da sadrži sljedeće dokumente:
1) OBRAZAC PRIJAVE NA JAVNI OGLAS
Podnosilac prijave obavezno dostavlja čitko popunjenu i potpisanu prijavu na Javni
oglas, na obrascu koji se može preuzeti na web stranici Sekretarijata www.vladars.net ili
u prostorijama Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije na adresi: Trg
Republike Srpske br. 1, lamela B, III sprat, kancelarija br. 18.
Podnosilac prijave popunjava rubrike Prijavnog obrasca,zaokružuje ponuđene opcije i
odgovara za vjerodostojnost unesenih podataka.Samo ovako uneseni podaci će se koristiti
prilikom bodovanja.
2) UVJERENjE ‐ POTVRDA O OSTVARENOM POVRATKU/STATUSU RASELjENOG LICA, izdatu od nadležnog
organa za opštinu povratka/prebivališta ili neki drugi dokument kojim se to dokazuje
(fotokopija lične karte koja mora biti obostrana ili prijava o prebivalištu ).
3
3) DOKAZ O VLASNIŠTVU:
ZKI (zemljišno knjižni izvadak), Posjedovni list‐prepis ili KKNj (katastarsko knjižni uložak)
za zemljište, koji moraju biti izdati na podnosioca prijave ili člana uže porodice uz
dostavljanje dokaza o srodstvu;
NAPOMENA: Uslov za dobijanje pomoći iz programa održivog povratka za projekte u
poljoprivredi je vlasništvo nad zemljištem od najmanje 5.000 m2, ili ugovor o zakupu (na
istu površinu) od najmanje 10 godina, a za projekte iz plasteničke i pčelarske proizvodnje
potrebno je imati u vlasništvu najmanje 1.000 m2 ili u ugovor o zakupu (na istu
površinu) od najmanje 5 godina. (Ugovor o zakupu mora biti ovjeren od strane
nadležnog organa).
4) KUĆNA LISTA
Izdata u opštini povratka/ prebivališta nakon objave ovog Javnog oglasa.
5) IZJAVA O SPREMNOSTI SUFINANSIRANjA PROJEKTA‐ U izjavi podnosilac prijave navodi da je
spreman sufinansirati projekat prema uslovima iz javnog oglasa u određenom procentu
shodno ukupnoj vrijednosti projekta za koji je aplicirao.
6) DOKAZ O REGISTRACIJI
Za registrovana poljoprivredna gazdinstva ili za registrovanu zanatsku,proizvodno ‐
uslužnu djelatnost kao dokaz se dostavlja rješenje/potvrda nadležnog organa o
registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu, registrovanoj zanatskoj/obrtničkoj
djelatnosti. Za neregistrovana poljoprivredna gazdinstva ili neregistrovane zanatsko
proizvodno – uslužno djelatnosti dostavlja se potpisana izjava vlasnika da se bavi
poljoprivrednom djelatnosti ili da se bavi zanatsko proizvodno – uslužnom djelatnošću.
7) IZJAVA O RANIJE KORIŠTENIM SREDSTVIMA
U izjavi podnosilac prijave obavezno izjavljuje da li je on ili neko od prijavljenih članova
na kućnoj listi bio ili nije bio korisnik finansijskih sredstava u 2022. godini od strane
Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije Republike Srpske.Tačnost izjave će
provjeriti Sekretarijat i u slučaju da se utvrdi da je data Izjava u neskladu sa postojećom
bazom podataka Sekretarijata, ili je data lažna izjava ,Sekretarijat zadržava pravo da
prijavu isključi iz dalje procedure Javnog oglasa.
8) PROJEKTNI PRIJEDLOG/ IDEJA‐ čitko popunjen i potpisan projektni prijedlog, na obrascu koji je
dostupan na web sajtu Sekretarijata, www.vladars.net, ili se može preuzeti lično u
prostorijama Sekretarijata, Trg Republike Spske br. 1, sprat 3/18.
Obrazac projektnog prijedloga treba da sadrži: vrstu i opis projekta ili projektne ideje za koju
se aplicira, opis potrebe za finansiranjem projekta izvori finansiranja (vlastita sredstva ili
ulaganja iz drugih izvora),da li je projekat započet ili fazi realizacije ,procjenjenu vrijednost
projekta (na osnovu predračuna ili paušalno). U projektnom prijedlogu navesti transakcioni
račun na koji će se sredstva doznačiti u slučaju da se ista odobre , naziv banke kod koje je
otvoren račun i priložiti izvod iz banke o otvorenom računu ili kopiuju bankovne kartice.
Napomena: za projekte zanatsko proizvodno ‐ uslužne djelatnost navodi se transakcioni
račun na ime fizičkog lica koji ima pravo da podnese prijavu na raspisani javni oglas a ne
račun otvoren na ime pravnog lica koja nemaju prava učešća po javnom pozivu.
Dodatno će se bodovati dokazi iz opštih kriterija pod tačkom 4. 6. i 7.
4
Dokazi iz posebnih kriterija nisu obavezni ali će se na osnovu istih izvršiti bodovanje prijava.
Podnosilac prijave uz prijavu podnosi original ili kopiju uvjerenja,potvrde ili drugih
dokumenata izdatih od nadležnih organa, kojim se dokazuje da on ili drugo lice sa prijavljene
kućne liste pripada određenoj ranjivoj kategoriji ili su u stanju socijalne potrebe.
1) Ranjive kategorije ili socijalni status koji će se bodovati :
a) porodice poginulih boraca ;
b) lica sa invaliditetom;
c) samohrani roditelji ;
d) porodice nestalih osoba i bivših logoraša ;
e) korisnici stalnih novčanih primanja od strane nadležnog Centra za socijalni rad;
f) nezaposlena lica;
g) mladi bračni parovi do 35 godina starosti, sa maloljetnom djecom.

6. NAČIN IZBORA KORISNIKA

Liste projekata i korisnika pomoći po osnovu ovog Javnog oglasa, sačinit će Komisije koje će
imenovati direktor Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije Republike Srpske.
Prvostepene komisije će razmatrati prijave koje su podnesene na ovaj oglas u skladu sa
odredbama Javnog oglasa i u skladu sa Procedurama za izbor korisnika za dodjelu finansijskih
sredstava iz Programa održivog povratka za 2023. godinu i nakon toga će donijeti odluku o
formiranju Preliminarne liste potencijalnih korisnika pomoći iz održivog povratka. Broj
bodova dodijeljen potencijalnom korisniku prema svim osnovama opštih i posebnih
kriterijuma se sabira i potencijalni korisnici se na Preliminarnoj listi rangiraju prema
opadajućem redosljedu od najvišeg do najnižeg ukupnog broja bodova posebno za svakog
potencijalnog korisnika, uključujući i one potencijalne korisnike sa Konačne liste iz
2022.godine sa ukupnim brojem ostvarenih bodova.
Odabir korisnika koji će biti podržani kroz Program održivog povratka će se vršiti na osnovu
Odluke o utvrđivanju Konačne liste iz programa održivog povratka za 2023. godinu donesene
od strane Drugostepene komisije ,po redoslijedu od ranga jedan pa niže sve do utroška
raspoloživih budžetskih sredstava za ove namjene,posebno za svaku od listi u okviru odluke.
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive, nepotpune prijave, prijave koje se ne odnose
na ponuđene vrste projekata kao i prijave podnosioca koji ne ispunjavaju opšte kriterije iz ovog
Javnog oglasa se neće uzeti u razmatranje.
7. NAČIN DOSTAVLjANjE PRIJAVA NA JAVNI OGLAS
Dostavljanje prijava se vrši preporučeno poštom ili lično na adresu:
Republički sekretarijat za raseljena lica i migracije Republike Srpske,
Sektor za održivi povratak i ljudska prava
ul. Trg Republike Srpske br. 1 78000 Banja Luka
sa naznakom „Prijava na Javni oglas za finansijsku pomoć iz Programa održivog povratka“
za 2023.godinu (Na poleđini koverte navesti ime i prezime i tačnu adresu i broj telefona).
5
Javni oglas ostaje otvoren 21 dan računajući od dana objave Javnog oglasa u dnevnim
novinama i web sajtu Sekretarijata.
Dodatne informacije se mogu dobiti na telefon: 051/338‐978, 051/338‐669.
Preliminarne , a nakon provedenog postupka na osnovu prigovora i Konačne rang liste po
ovom javnom oglasu će biti objavljene na web stranici Republičkog sekretarijata za raseljena
lica i migracije RS.
Broj: 26.06-07-93/23
Dana, 17. 5. 2023.
Direktor
Davor Čordaš
OGLAS OBJAVLJEN:
18. 5. 2023. godine

VIŠE

 

Molim dragog Allaha da u ove mubarek dane obaspe svojom milošću sve ljude na ovom dunjaluku. Amin...