Izdvajamo

 

J A V N I O G L A S
za dodjelu finansijske pomoći namijenjene za sufinansiranje izgradnje, obnove i sanacije
vjerskih objekata i domova za 2023. godinu
1. PREDMET JAVNOG OGLASA
Predmet javnog oglasa je dodjela finansijskih sredstava vjerskim zajednicama i udruženjima
građana, namijenjenih za sufinansiranje izgradnje , obnove, sanacije vjerskih objekata i
domova, u cilju stvaranja uslova za reintegraciju i resocijalizaciju povratnika u lokalnoj
zajednici.
2. NAMJENA SREDSTAVA
Finansijska sredstva su namijenjena za sufinansiranje projekata:
 Izgradnja, obnova i sanacija vjerskih objekata:
Za izgradnju i obnovu vjerskog objekta ,vanjsku i unutrašnju sanaciju vjerskih
objekata, uređenje groblja, prilaznih puteva, dvorišta i druge pripadajuće
infrastrukture;
 Izgradnja, obnova i sanacija domova:
Za izgradnju obnovu i sanaciju domova ili potrebne pripadajuće infrastrukture uz domove
(domovi kulture,planinarski domovi ,vjerski domovi).
3. OBAVEZNA DOKUMENTACIJA
Prijava na javni oglas obavezno treba da sadrži sljedeće dokumente:
1. Obrazac prijave na javni oglas
Podnosilac prijave obavezno dostavlja čitko popunjenu, potpisanu i pečatiranu prijavu na
Javni oglas, na obrascu br.1 koji se može preuzeti na web stranici Sekretarijata
www.vladars.net ili u prostorijama Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije na
adresi: Trg Republike Srpske br. 1, lamela B, III sprat, kancelarija br. 18.
NAPOMENA: Obrazac prijave na javni oglas (obrazac br.1) pored opštih podatka o davaocu
sredstava granta treba da sadrži i opšte podatke o podnosiocu prijave, naziv i sjedište, brojeve
kontakt telefona, podatke o licu ovlaštenom za zastupanje, naziv banke, broj transakcionog
računa, naziv projekta ,potpis, pečat i druge potrebne podatke.
2. Narativni i finansijski izvještaj o pravdanju utroška sredstava granta iz prethodne godine
na obrascu br.5 koji se može preuzeti na naprijed navedenoj web stranici i adresi ( odnosi
2
se samo na one podnosioce prijave koji su bili korisnici sredstava granta u 2022.godini
a nisu dostavili narativni i finansijski izvještaj o pravdanju utroška sredstava)
3. Potvrda o poreskoj registraciji (JIB),
4. Rješenje o registraciji – (rješenje nadležnog suda),
5. Transakcioni račun (kopija ugovora s bankom ili potvrda banke),
6. Projekat, predmjer i predračun radova (u pisanoj formi).
2. PRAVO UČEŠĆA
Prijave na ovaj oglas mogu podnijeti:
‐Pravoslavne vjerske zajednice za izgradnju sanaciju i obnovu vjerskih objekata za potrebe
izbjeglica, raseljenih lica i interno raseljenih lica na području Republike Srpske;
‐Pravoslavne vjerske zajednice za izgradnju, sanaciju i obnovu vjerskih objekata za potrebe
povratnika na području Federacije BiH,
‐Katoličke, islamske i druge vjerske zajednice za izgradnju, sanaciju i obnovu vjerskih
objekata, za potrebe povratnika na području Republike Srpske.
‐Udruženja građana za izgradnju,obnovu i sanaciju domova čija je osnovna djelatnost
usmjerena na unapređenje života srba povratnika za sve opštine/gradove na području
Federacije BiH .
‐ Udruženja građana za izgradnju obnovu i sanaciju domova za sve opštine/gradove na
području Republike Srpske.
NAPOMENA: Prijave vjerskih zajednica koje su dobijale finansijsku pomoć a nisu dostavile
narativni i finansijski izvještaj o utrošku sredstava iz prethodne godine (obrazac 5) neće biti
razmatrane.
5. KRITERIJUMI ZA DODJELU SREDSTAVA
Opšti kriterijumi:
- reference programa/projekta: oblast u kojoj se realizuje program/projekat, dužina trajanja,
broj lica koja su uključena (broj korisnika), mogućnost razvijanja projekta i njegova
održivost;
- ciljevi koji se postižu: obim zadovoljavanja javnog interesa, stepen unapređenja stanja u
određenoj oblasti;
- sufinansiranje programa/projekta iz drugih izvora: sopstveni prihodi, pokloni i donacije,
krediti i slično;
6. NAČIN IZBORA KORISNIKA
Odabir potencijalnih korisnika pomoći po osnovu ovog javnog oglasa,će vršiti Komisija koju
imenuje direktor Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije Republike Srpske.
Zadatak Komisije je da vrši pregled svih prijava u odnosu na to da li je dostavljena obavezna
dokumetacija iz tač.3 ovog javnog oglasa, da li su ispunjeni kriteriji iz tačke 5. javnog oglasa,
da izvrši ocjenu prijava i da donese prijedlog o odabiru potencijalnih korisnika za dodjelu
finansijske pomoći ,kojeg dostavlja direktoru Republičkog sekretarijata za raseljena lica i
migracije Republike Srpske radi donošenja konačne odluke.
Kod ocjene prijava za izgradnju, obnovu i sanaciju vjerskih objekata Komisija će prioritet dati
onim prijavama koje imaju preporuku predstavnika vjerskih zajednica i gdje je vidljivo na
osnovu dokumentacije da se vjerski objekat nalazi u fazi izgradnje ili je u početnoj fazi
izgradnje.
Kod ocjene prijava za izgradnju, obnovu i sanaciju domova Komisija će prioritet dati
udruženjima koja imaju preporuku opštinskih zvaničnika ili nadležnih lokalnih zajednica i gdje
je na osnovu dokumentacije vidljivo da se dom nalazi u fazi izgradnje ili je u početnoj fazi
izgradnje.
3
Sve blagovremeno podnesene prijave koje ispunjavaju propisane uslove biće rangirane, a
sredstva za sufinansiranje projekata izgradnje, obnove i sanacije vjerskih objekata i domova
će se dodjeljivati do raspoloživog iznosa budžetskih sredstava.
Neblagovremene, nedopuštene,nerazumljive i nepotpune prijave kao i prijave uz koje nije
dostavljena obavezna dokumentacija iz ovog javnog oglasa ili ako nije prijavni obrazac
popunjen u potpunosti neće biti razmatrane i od strane Komisije će biti odbačene.
7. NAČIN DOSTAVLjANjA PRIJAVA
Dostavljanje prijava se vrši preporučeno poštom ili lično na adresu:
Republički sekretarijat za raseljena lica i migracije Republike Srpske, Sektor za održivi
povratak i ljudska prava, Trg Republike Srpske br. 1, 78000 Banja Luka sa naznakom „Prijava
na Javni oglas za dodjelu finansijske pomoći za sufinansiranje projekata izgradnje obnove
i sanacije vjerskih objekata i domova“.
Javni oglas ostaje otvoren 21 dan računajući od dana objave u dnevnim novinama.
Dodatne informacije se mogu dobiti na telefon: 051/338‐669 i 051/338‐234.
Broj: 26.06-07-94/23
Dana: 17. 5. 2023.

Direktor
Davor Čordaš
OGLAS OBJAVLJEN:
18. 5. 2023. godine

VIŠE OVDJE

Budi ti ta osoba zbog koje - kada je ljudi vide - kažu - na dunjaluku ima još dobra, nije sve umrlo!