Izdvajamo

 

Javni poziv
za sufinansiranje troškova prevoza učenicima srednjih škola na
području države Bosne i Hercegovine za školsku 2023/2024 godinu
I
Objavljuje se Javni poziv za sufinansiranje troškova prevoza učenicima srednjih škola na
području države Bosne i Hercegovine za školsku 2023/2024 godinu.
II
Pravo na sufinansiranje troškova prevoza imaju učenici srednjih škola koji ispunjavaju
slijedeće uslove:
1. da su članovi povratničkih domaćinstava na području države Bosne i Hercegovine
(manjinski povratak);
2. da imaju prijavljeno prebivalište u opštinama povratka;
3. da pohađaju redovno srednju školu;
4. da putuju do škole najmanje dva kilometra.
III
Iznos sufinansiranja troškova prevoza, po jednom učeniku srednje škole, iznosit će do 500,00
KM (petstotina KM) za cijelu školsku godinu.
IV
Isplata novčanih sredstava će se izvršiti na transakcijski račun roditelja/staratelja.
V
Prijava na Javni poziv treba obavezno da sadrži sljedeće dokumente:
1. Čitko popunjenu i potpisanu prijavu na Javni poziv, na obrascu koji je dostupan na
internet stranici Ministarstva www.fmroi.gov.ba ili se može preuzeti lično u prostorijama
Ministarstva na adresi Hamdije Čemerlića br. 2, Sarajevo;
2. Ovjerena izjava o zajedničkom domaćinstvu (kućna lista), ne starija od 6 mjeseci;
3. Originalno uvjerenje o prebivalištu (CIPS) jednog od roditelja/staratelja čiji je bankovni
račun;
4. Kopija lične karte jednog od roditelja/staratelja čiji je bankovni račun;
5. Uvjerenje nadležnog organa o ostvarenom povratku (Uvjerenje o povratkuOBAVEZNO)
6. Izvod iz matične knjige rođenih (rodni list) za učenika, kopija ne starija od 30 dana;
7. Originalno uvjerenje/potvrda da je redovan učenik u srednjoj školi na području države
Bosne i Hercegovine, na ime sufinansiranja troškova prevoza za školsku 2023/2024
godinu, ne starije od 30 dana;
8. Potpisana izjava roditelja/staratelja da troškove prevoza za odlazak/povratak iz škole
snose samostalno (Obrazac za izjavu u prilogu Prijavnog obrasca);
9. Kopija ugovora sa bankom o otvaranju transakcijskog/tekućeg računa ili potvrda banke
o transakcijskom/tekućem računu roditelja/staratelja.
Prijave sa svim traženim dokumentima dostaviti lično ili poštom preporučeno, sa naznakom
‘’Prijava na Javni poziv za sufinansiranje troškova prevoza učenicima srednjih
škola na području države Bosne i Hercegovine za školsku 2023/2024 godinu“
na adresu:
Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica
Ul. Hamdije Čemerlića br. 2.
71000 Sarajevo
(Na poleđini koverte navesti ime i prezime podnosioca i tačnu adresu)
Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Federalno ministarstvo nema obavezu vraćati predatu dokumentaciju aplikantima.
M I N I S T A R

Nerin Dizdar
Broj: 05-32-5-1315-1/23
Sarajevo, 29.08.2023. godine

Više pogledati OVDJE

"Ovdje je bila nagrada smrt. Kroz šta su prolazili logoraši, porodice žrtava, nijedna knjiga, nijedan film ne može opisati.
Mi koji smo imali čast i privilegiju da preživimo torture, preživimo logore, nama je u amanet ostavljeno da svjedočimo, da pričamo, da pozivamo sve one koji su preživjeli torturu, patnje, mučenje, logore, torturu u kućama, u dvorištima, avlijama, da pričaju o tome. To je borba za istinu, to je sprečavanje ponavljanja. Ono što smo mi prošli nebi trebalo smjela i ne trebaju preživjeti naša djeca. Istina na zločine u Trnopolju i sve druge logore ne smije biti zaboravljena." Kazao je Jasmin Mešković, predsjednik Saveza logoraša BiH.

26.05.2017. god.