Šehidska dženaza 20. juli (svake godine). Kozarac / Kamićani
Toggle Bar
Izdvajamo

 

Poljoprivredna zadruga ”Kooperativa Prijedor” sa P.O. Prijedor u saradnji sa IFAD / RCDP raspisuje:

JAVNI POZIV

Za odabir korisnika/ca za podizanje zasada šljive/jabuke/kruške/borovnice na površini do 3,000 m2 po korisniku na području Grada Prijedora za sadnju proljeće 2024. godine.

Poziv je otvoren od 13.02. do 23.02.2024. godine.
Formular za prijavu se može preuzeti u kancelariji PZ ”Kooperativa Prijedor” sa P.O. Prijedor koja se nalazi u Omarskoj ( Distributivni centar za otkup voća i povrća) radnim danom od 08 -15 časova.

Kroz projekat u saradnji sa IFAD / READP i Grad Prijedor, potencijalnim korisnicima/e je predviđeno da dobiju kompletan paketa za sadnju šljive za prvu godinu proizvodnje, što uključuje sadni materijal, sredstva za prihranu bilja, sredstva za zaštitu bilja, sistem za navodnjavanje, a pokrit će se i troškovi analize zemlje i vode te je osiguran otkup i tržište šljive. Tokom čitavog procesa i trajanja Projekta biće obezbijeđena stručna i tehnička pomoć i edukacija korisnika/ca u skladu sa dobrim poljoprivrednim praksama.

Od korisnika/ca se očekuje da osiguraju traženu površinu zemljišta, stabilan izvor vode, pripremu zemljišta za sadnju, te da se pridržavaju stručnih uputa i ugovornih odredbi. Korisnici/e će potpisati ugovor sa PZ ”Kooperativa Prijedor” kojim će biti definisana prava i obaveze. Pored toga, korisnici će potpisati ugovor o otkupu voća sa otkupljivačem PZ ”Kooperativa Prijedor” sa P.O. Prijedor, gdje će se definisati uslovi otkupa i rokovi plaćanja.

Pravo učešća imaju sva fizička lica koja ispunjavaju gore navedene kriterije i koja su spremna da obezbijede gore tražene stavke.

Maksimalna površina zasada koja je obuhvaćena ovim projektom iznosi 11 hektara. Maksimalni broj korisnika koji će biti odabrani putem Javnog poziva je 20.

Projekat će biti sufinansiran u sljedećim iznosima: Korisnik do 50 % , Projekat do 50 %

1. Opšti kriteriji za odabir korisnika/ca u okviru Javnog poziva

Opšti kriteriji i Potrebni dokumenti


1.Podnosilac/podnositeljka prijave mora imati prebivalište i ostvarivati prihod od primarne poljoprivredne proizvodnje ili se baviti/planira baviti poljoprivrednom djelatnošču na teritoriji Grada Prijedora;
-Potvrda o prebivalištu CIPS ne starija od 6 mjeseci (original ili ovjerena fotokopija);
-Fotokopija lične karte;

2.Podnosilac/podnositeljka mora nesmetano raspolagati sa minimalno 3,000m2 zemljišta na kojem će se uzgajati šljiva. U ovu površinu ne smiju ulaziti ostali objekti i/ili zasadi koji se nalaze na parceli. Dokaz o vlasništvu nad zemljištem (original ili ovjerenu kopiju ZK izvatka) ili posjedovni list sa kopijom katastarskog plana na ime podnosioca/podnositeljke ili dokument na osnovu kojeg dokazuje postojanje prava (ugovor o kupoprodaji, ugovor o zakupu, ugovor o poklonu, ugovor o korištenju, pravosnažno rješenje o nasljeđivanju) sa priloženim ZK ili posjedovnim listom sa kopijom katastarskog plana koji glasi na ime davaoca prava; Ugovor mora biti zaključen na najmanje 10 godina.

3.Zemljište mora biti pogodno za uzgoj šljive (osunčano, bez viška podzemne vode, pogodnog hemijskog sastava, itd.).
Komisija PZ ”Kooperativa Prijedor” i, IFAD / READP će izlaskom na teren utvrditi pogodnost položaja i konfiguraciju zemljišta.

Korisnici/e koji budu odabrani/e biće blagovremeno obaviješteni/e, a rang lista će biti objavljena na web stranici www.kooperativaprijedor.com

Pozivaju se svi zainteresovani mještani grada Prijedora koji ispunjavaju gore navedene kriterije da popune formular i uz potrebne dokumente dostave svoju prijavu lično ili putem pošte najkasnije do 23.01.2024. godine u kancelariji PZ ”Kooperativa Prijedor” sa P.O. Prijedor , ulica Aleja Kozarskog odreda bb, 79 101 Prijedor, sa naznakom Prijava na Javni poziv za podizanje zasada voća 2024 god.
Za sve dodatne informacije možete dobiti upitom na našoj web stranici www.kooperativaprijedor.com ili putem telefona 066/300-754, 066/ 159-464

PZ Kooperativa Prijedor sa p.o. Prijedor

Molim dragog Allaha da u ove mubarek dane obaspe svojom milošću sve ljude na ovom dunjaluku. Amin...