Izdvajamo

 

Na osnovu člana 72.stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik RS” broj:101/04, 42/05, 118/05 i 98/13), člana 77. Statuta grada Prijedor  (“Službeni glasnik grada Prijedora” broj: 5/15) i  Zaključka broj: 02-67-68/15  od 02.11.2015. godine,  Gradonačelnik  Prijedora, r a s p i s u j e:

J A V N I   K O N K U R S

za dodjelu  stipendija grada Prijedora za školsku 2015/2016. godinu

Gradonačelnik grada Prijedor, dodjeljuje 60 stipendija za redovne studente prvog ciklusa studija i 65 stipendija za redovne učenike srednjih škola, koji se školuju na sljedećim visokoškolskim ustanovama-fakultetima i  srednjim školama:

I

FAKULTETI:


Prirodno-matematički fakultet – smjer matematika..................................... 5 stipendija
Prirodno-matematički fakultet – smjer fizika............................................ 5 stipendija
Prirodno matematički fakultet-smjer ekologija............................................3 stipendije

13 stipendija
Arhitektonsko-građevinski fakultet-smjer aritektura..............................  3 stipendije
Arhitektonsko-građevinski fakultet-smjer građevinarstvo....................... 3  stipendije
6 stipendija

Mašinski fakultet............................................................................................. 2 stipendije
Elektrotehnički fakultet...................................................................................3 stipendije
Fakultet informacionih tehnologija...............................................................4 stipendije
Saobraćajni fakultet.......................................................................................... 2 stipendije
Rudarski fakultet............................................................................................... 3 stipendije
Tehnološki fakultet...........................................................................................3 stipendije
Šumarski fakultet........................................................................ .....................2 stipendije

19 stipendija 
Medicinski fakultet – opšti smjer................................................................  3 stipendije
Medicinski fakultet – farmacija.................................................................... 2 stipendije
Medicinski fakultet-stomatologija.................................................................2 stipendije
Defektološki fakultet –smjer logopedija......................................................2 stipendije
Veterinarski fakultet........................................................................................1 stipendija

10 stipendija


Pravni fakultet ..................................................................................................4 stipendije
Ekonomski fakultet.............................................................................................3 stipendije
Filološki fakultet-smjer njemački jezik.......................................................2 stipendija
Filološki fakultet-smjer ruski jezik ............................................................1 stipendija
Akademija umjetnosti-..........................................................................................1 stipendija   
Muzička akademija................................................................................................1 stipendija                                                                                                                                                                              
_____________________________________________________________________________
12 stipendija
____________________________________________________________________________                                                                             

.                                                                                           UKUPNO............................60 stipendija  


SREDNJE ŠKOLE:

Gimnazija...........................................................................................................13  stipendija
Ugostiteljsko-ekonomska škola......................................................................10  stipendija
Mašinska škola...............................................................................................10  stipendija
Elektrotehnička škola....................................................................................10  stipendija
Srednjoškolski centar..................................,.................................................10 stipendija
Poljoprivredno-prehrambena škola..............................................................10  stipendija
Muzička škola.................................................................................................... 2 stipendije


UKUPNO.......................... 65 stipendija


II

Stipendije grada Prijedor,dodjeljuju se redovnim studentima druge i viših godina studija i učenicima drugog i višeg razreda srednje škole, koji imaju državljanstvo BiH i stalno mjesto prebivališta na teritoriji grada Prijedor.
Studenti prve godine, studenti apsolventi i učenici prvog razreda srednje škole, nisu obuhvaćeni ovim konkursom.

III    

Kandidati koji se se javljaju na konkurs, uz prijavu su dužni priložiti slijedeću dokumentaciju (u orginalu ili ovjerenoj fotokopiji):
-uvjerenje o  državljanstvu BiH,
-potvrda CIPS-a o prebivalištu,
-uvjerenje o redovnom upisu godine studija/ razreda srednje škole,
-uvjerenje o položenim ispitima za studente,
-svjedočanstva o završenim razredima srednje škole za učenike,
-kućna lista,
-uvjerenje o ličnim primanjima za zaposlene članove zajedničkog domaćinstva za period  od 01.01.-30.09.2015. godine,
-potvrda Zavoda za zapošljavanje-filijala Prijedor za nezaposlene punoljetne članove zajedničkog domaćinstva,
-rješenje  boračke uprave o porodičnoj ili ličnoj invalidnini za članove porodica poginulih boraca i RVI od I do IV kategorije,
-rješenje/uvjerenje Centra za socijalni rad-Prijedor o ostvarivanju prava iz socijalne zaštite.

IV

Prijave sa dokumentacijom mogu se dostaviti putem pošte na adresu: Grad Prijedor, Gradska uprava, Odjeljenje za društvene djelatnosti, 79101 Prijedor, Trg Oslobođenja br.1 ili neposrednom predajom na prijemnom šalteru grada  Prijedor.

Javni konkurs biće objavljen u nedeljnom lokalnom listu „Kozarski vjesnik“ i na internet stranici grada Prijedora www.prijedorgrad.org
Rok za podnošenje prijava je 21 dan,  od dana  objavljivanja javnog konkursa u „Kozarskom vjesniku“.
Nepotpune i neblagovremene prijave, neće se uzimati u razmatranje.
GRADONAČELNIK

Marko Pavić

citiramo:

U redu, ja sam izdajnik srpstva, a vi svi koji ste ćutali ste izdajnici čovečanstva."