Izdvajamo

 

Na osnovu člana 72.stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik RS” broj:101/04, 42/05, 118/05 i 98/13), člana 77. Statuta grada Prijedor  (“Službeni glasnik grada Prijedora” broj: 5/15) i  Zaključka broj: 02-67-68/15  od 02.11.2015. godine,  Gradonačelnik  Prijedora, r a s p i s u j e:

J A V N I   K O N K U R S

za dodjelu  stipendija grada Prijedora za školsku 2015/2016. godinu

Gradonačelnik grada Prijedor, dodjeljuje 60 stipendija za redovne studente prvog ciklusa studija i 65 stipendija za redovne učenike srednjih škola, koji se školuju na sljedećim visokoškolskim ustanovama-fakultetima i  srednjim školama:

I

FAKULTETI:


Prirodno-matematički fakultet – smjer matematika..................................... 5 stipendija
Prirodno-matematički fakultet – smjer fizika............................................ 5 stipendija
Prirodno matematički fakultet-smjer ekologija............................................3 stipendije

13 stipendija
Arhitektonsko-građevinski fakultet-smjer aritektura..............................  3 stipendije
Arhitektonsko-građevinski fakultet-smjer građevinarstvo....................... 3  stipendije
6 stipendija

Mašinski fakultet............................................................................................. 2 stipendije
Elektrotehnički fakultet...................................................................................3 stipendije
Fakultet informacionih tehnologija...............................................................4 stipendije
Saobraćajni fakultet.......................................................................................... 2 stipendije
Rudarski fakultet............................................................................................... 3 stipendije
Tehnološki fakultet...........................................................................................3 stipendije
Šumarski fakultet........................................................................ .....................2 stipendije

19 stipendija 
Medicinski fakultet – opšti smjer................................................................  3 stipendije
Medicinski fakultet – farmacija.................................................................... 2 stipendije
Medicinski fakultet-stomatologija.................................................................2 stipendije
Defektološki fakultet –smjer logopedija......................................................2 stipendije
Veterinarski fakultet........................................................................................1 stipendija

10 stipendija


Pravni fakultet ..................................................................................................4 stipendije
Ekonomski fakultet.............................................................................................3 stipendije
Filološki fakultet-smjer njemački jezik.......................................................2 stipendija
Filološki fakultet-smjer ruski jezik ............................................................1 stipendija
Akademija umjetnosti-..........................................................................................1 stipendija   
Muzička akademija................................................................................................1 stipendija                                                                                                                                                                              
_____________________________________________________________________________
12 stipendija
____________________________________________________________________________                                                                             

.                                                                                           UKUPNO............................60 stipendija  


SREDNJE ŠKOLE:

Gimnazija...........................................................................................................13  stipendija
Ugostiteljsko-ekonomska škola......................................................................10  stipendija
Mašinska škola...............................................................................................10  stipendija
Elektrotehnička škola....................................................................................10  stipendija
Srednjoškolski centar..................................,.................................................10 stipendija
Poljoprivredno-prehrambena škola..............................................................10  stipendija
Muzička škola.................................................................................................... 2 stipendije


UKUPNO.......................... 65 stipendija


II

Stipendije grada Prijedor,dodjeljuju se redovnim studentima druge i viših godina studija i učenicima drugog i višeg razreda srednje škole, koji imaju državljanstvo BiH i stalno mjesto prebivališta na teritoriji grada Prijedor.
Studenti prve godine, studenti apsolventi i učenici prvog razreda srednje škole, nisu obuhvaćeni ovim konkursom.

III    

Kandidati koji se se javljaju na konkurs, uz prijavu su dužni priložiti slijedeću dokumentaciju (u orginalu ili ovjerenoj fotokopiji):
-uvjerenje o  državljanstvu BiH,
-potvrda CIPS-a o prebivalištu,
-uvjerenje o redovnom upisu godine studija/ razreda srednje škole,
-uvjerenje o položenim ispitima za studente,
-svjedočanstva o završenim razredima srednje škole za učenike,
-kućna lista,
-uvjerenje o ličnim primanjima za zaposlene članove zajedničkog domaćinstva za period  od 01.01.-30.09.2015. godine,
-potvrda Zavoda za zapošljavanje-filijala Prijedor za nezaposlene punoljetne članove zajedničkog domaćinstva,
-rješenje  boračke uprave o porodičnoj ili ličnoj invalidnini za članove porodica poginulih boraca i RVI od I do IV kategorije,
-rješenje/uvjerenje Centra za socijalni rad-Prijedor o ostvarivanju prava iz socijalne zaštite.

IV

Prijave sa dokumentacijom mogu se dostaviti putem pošte na adresu: Grad Prijedor, Gradska uprava, Odjeljenje za društvene djelatnosti, 79101 Prijedor, Trg Oslobođenja br.1 ili neposrednom predajom na prijemnom šalteru grada  Prijedor.

Javni konkurs biće objavljen u nedeljnom lokalnom listu „Kozarski vjesnik“ i na internet stranici grada Prijedora www.prijedorgrad.org
Rok za podnošenje prijava je 21 dan,  od dana  objavljivanja javnog konkursa u „Kozarskom vjesniku“.
Nepotpune i neblagovremene prijave, neće se uzimati u razmatranje.
GRADONAČELNIK

Marko Pavić

Malena Maida Bašić, djevojčica od jedanaest godina, sjedila je na skemliji koju joj je od drveta napravio otac Ibrahim. Skrivali su se osam mjeseci u šumi Kozare. Tog hladnog zimskog jutra, 12.februara 1993.godine, ispred šatora od cerade i najlona, jela je grah sa udrobljenim bajatim kruhom. Zavladala je potpuna tišina. Vojnici su ih opkolili i prišli na dvadesetak metara. Kada je zapucalo prvi je pao njen otac. Osjetila je oštar bol u stomaku i strovalila se na leđa. Pokušala je da dozove majku Mirsadu ali glas je ostao u grlu. Gledala je kako meci kidaju komadiće odjeće sa majčinih grudi dok istrčava iz šatora. Maidini prstići stezali su kašiku. Tanjir se nije prevrnuo. Pokušala je udahnuti ali bolni grč iz stomaka nije dao. Vid joj se mutio i mogla je prigušeno čuti jedino još vrisak brata Mirsada koji pokušava pobjeći. Dječijim grudima prostrujao je zadnji drhtaj.

Piše: Edin Ramulić

* Opis zadnjih trenutaka života djece u tekstu baziran je na autentičnim forenzičkim, sudskim i informacijama dobijenim od očevidaca.