Izdvajamo

 

JAVNI OGLAS
za prijem kandidata za polaznike osnovne policijske obuke prvog nivoa u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine

Komisija za izbor u proceduri zapošljavanja policijskih službenika – kadeta u činu „policajac“ u Drekciji za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine

 

Na osnovu člana 49. Zakona o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH” br. 27/04, 63/04, 5/06, 33/06, 58/06, 15/08, 63/08, 35/09 i 7/12), člana 6. Pravilnika o postupku izbora i zapošljavanja kandidata za polaznike osnovne policijske obuke prvog i drugog nivoa u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine broj 20-07/1-02-2-388-1/13 od 07.05.2013. godine, člana 2. Odluke o pokretanju procedure javnog oglašavanja zapošljavanja policijskih službenika u činu „policajac“ – kadeta u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine, broj: 20-07-34-2-668-1/23 od 23.03.2023 godine, Odluke o izmjeni Odluke o pokretanju procedure javnog oglašavanja zapošljavanja policijskih službenika – kadeta u činu „policajac“ broj: 20-07-34-2-668-11/23 od 25.07.2023. godine, Odluke o dopuni Odluke o pokretanju procedure javnog oglašavanja zapošljavanja policijskih službenika – kadeta u činu „policajac“ broj: 20-07-34-668-17/23 od 20.09.2023. godine, Rješenja o imenovanju Komisije za izbor u proceduri zapošljavanja policijskih službenika u činu „policajac“ – kadet u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine broj: 20-34-2-668-8/23 od 15.06.2023. godine, Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za izbor u proceduri zapošljavanja policijskih službenika u činu „policajac“- kadeta u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine, broj: 20-07-34-2-668-10/23 od 13.07.2023 godine, člana 9. Poslovnika o radu Komisije za prijem kandidata za polaznike osnovne policijske obuke prvog nivoa u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine broj : 20-07-34-2-1839-2/23 od 19.09.2023. godine, Komisija za izbor kandidata, r a s p i s u j e

J A V N I O G L A S

 

za prijem kandidata za polaznike osnovne policijske obuke prvog nivoa u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine

I

 

Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH vrši prijem kandidata za pohađanje osnovne obuke – kadeta za čin policajac, kako slijedi:

SEKTOR ZA OSIGURANJE VIP LIČNOSTI I OBJEKATA
1.A. – Jedinica za neposredno osiguranje VIP osoba, Odjeljenje za osiguranje i pratnju VIP

osoba, Sektor za osiguranje VIP osoba i objekata – 10 kadeta;

1.B. – Jedinica za osiguranje VIP delegacija, Odjeljenje za osiguranje i pratnju VIP osoba, Sektor

za osiguranje VIP osoba i objekata – 9 kadeta;

1.C. – Jedinica za osiguranje VIP objekata, Odjeljenje za osiguranje objekata, Sektor

za osiguranje VIP osoba i objekata – 2 kadeta;

1.D. – Jedinica za osiguranje stranih DKP i rezidencija, Odjeljenje za osiguranje

objekata, Sektor za osiguranje VIP osoba i objekata – 21 kadet;

1.E. – Jedinica za osiguranje Banja Luka, Odjeljenje za osiguranje objekata, Sektor za

osiguranje VIP osoba i objekata – 8 kadeta;

II

 

Kandidati koji se prijavljuju na Javni oglas moraju ispunjavati sljedeće opšte uslove:

a)državljanstvo BiH;
b) životna dob između osamnaest i trideset i pet godina života;
c) najmanje IV stepen školske spreme;
d) ljekarsko uvjerenje, ne starije od tri mjeseca, kao dokaz o fizičkoj i psihičkoj sposobnosti
za rad;

e) da nije otpušten iz institucije državne uprave ili iz vojne službe u BiH kao rezultat
disciplinske sankcije;

f) da protiv njega nije pokrenut krivični postupak i da nije izrečena pravosnažna kazna zatvora
za krivično djelo, osim za krivična djela protiv bezbjednosti saobraćaja, u skladu sa

krivičnim zakonodavstvom;

g) da nije odbilo da se pojavi pred Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju
kao lice optuženo od strane toga tribunala;

h) da mu nije odbijena certifikacija ili da mu privremeno ovlaštenje nije oduzeto od strane IPTF-a.
Kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uslove, da:

a) ima položen vozački ispit „B“ kategorije;
b) poznaje rad na računaru.
Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim oglasom računa se sa danom predaje prijave.

Napomena:

 

a)Prije donošenja odluke o izboru kanidata za popunu upražnjenih radnih mjesta, predloženi kandidati će, uz ličnu saglasnost, biti predmet osnovne sigurnosne provjere u skladu sa postupkom za izdavanje dozvole za pristup tajnim podacima stepena „POVJERLJIVO“, shodno odredbama Zakona o zaštiti tajnih podataka („Službeni glasnik BiH“ br, 54/05 i 12/09), kao i odredbama podzakonskih akata donesenih na osnovu ovog Zakona. U slučaju da predloženi kandidat ne prođe sigurnosne provjere bit će isključen iz procedure izbora i biće predložen sljedeći kandidat sa rang liste najboljih kandidata koji taj uslov ispunjava. U okviru ovih provjera vršit će se i provjera opšteg uslova iz člana 46. stav (1) tačka f) Zakona o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine (da protiv kandidata nij pokrenut krivični postupak i da nije izrečena pravosnažna kazna zatvora za krivično djelo, osim za krivična djela protiv sigurnosti saobraćaja, u skladu sa krivičnim zakonodavstvom), te stoga kandidati nisu u obavezi dostavljati uvjerenje da se ne vodi krivični postupak, niti uvjerenje o nekažnjavanju.
b)Provjera opšteg uslova „zdravstvene, psihičke i fizičke sposobnosti“ utvrdiće se u postupku selekcije od strane nadležne zdravstvene institucije, te kandidati nisu obavezni dostavljati posebno ljekarsko uvjerenje. Kandidati koji ne zadovolje opšti uslov „zdravstvene, fizičke i psihičke sposobnosti za rad“ biće isključeni iz dalje procedure odabira i biće predložen sljedeći kandidat sa rang liste najboljih kandidata koji taj uslov ispunjava.
III

 

Uz potpisani prijavni obrazac (koji možete preuzeti ovdje), neophodni dokumenti koji se dostavljaju, u originalu ili ovjerenoj kopiji su:

a)uvjerenje o državljanstvu BiH ne starije od 6 mjeseci;
b) izvod iz matične knjige rođenih;
c) diplomu o najmanje završenom IV stepenu školske spreme, odnosno diploma mora biti nostrificirana ukoliko škola nije završena u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine;
d) izjava kandidata ovjerena od strane nadležnog organa da kandidat nije otpušten iz organa
državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH ili iz vojne

službe;

e) izjava kandidata ovjerena od strane nadležnog organa da protiv kandidata nije pokrenut
krivični postupak, i da nije izrečena pravosnažna kazna zatvora za krivično djelo, osim za

krivična djela protiv sigurnosti saobraćaja, u skladu sa krivičnim zakonodavstvom;

f) izjava kandidata ovjerena od strane nadležnog organa da kandidat nije obuhvaćen
odredbama člana IX stav 1. Ustava BiH;

g) ovjerenu izjavu da kandidat posjeduje položen vozački ispit „B“ kategorije ili ovjerenu
kopiju vozačke dozvole ako kandidat na to pristaje;

h) dokaz o poznavanju rada na računaru (ovjerena kopija certifikata, uvjerenja ili
svjedočanstva). Kao dokaz poznavanja rada na računaru ne dostavljati: potvrdu ili

uvjerenje pravne osobe ili ustanove u kojoj je kandidat bio u radnom odnosu, jer isti nisu

registrovani za obavljanje te djelatnosti, te kao takvi dokazi nisu valjani.

IV

 

Postupak testiranja kandidata sastoji se od:

a)test opšteg znanja (poseban pisani test, interpretacija, esej i gramatika);
b) test fizičke sposobnosti (morfološki status i motoričke sposobnosti);
c) intervju;
g) ljekarski pregled, uključujući psiho test i intervju.

Kandidat koji ne ostvari eliminacioni prag bodova na jednom od testova (testovi iz tačke a, b, i c) ili se utvrdi da ne zadovoljava kriterije pod tačkom g. isključuju se iz daljeg procesa odabira.

U slučaju da veći broj kandidata nakon provedenog testiranja ostvari isti broj bodova, Komisija prednost daje kandidatu ženskog pola.

Test opšteg znanja obuhvatit će pitanja iz sljedećih oblasti: Ustavnopravno uređenje Bosne i Hercegovine, Upravno pravo i organizacija uprave u Bosni i Hercegovini, Zakon o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine, Zakon o Direkciji za koordinaciju policijskih tijela i o agencijama za podršku policijskoj strukturi Bosne i Hercegovine, Uputstvo o načinu vršenja kancelarijskog poslovanja u institucijama BiH, Krivični zakon Bosne i Hercegovine, Zakon o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine i Zakon o radu u institucijama Bosne i Hercegovine.

Kompletna procedura provjere kandidata vršit će se u skladu sa Zakonom o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine, Pravilnikom o postupku izbora i zapošljavanja kandidata za polaznike osnovne policijske obuke prvog i drugog nivoa u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine, Odlukom o metodu, načinu i sistemu bodovanja testiranja kandidata za polaznike osnovne policijske obuke prvog i drugog nivoa u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine, Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o metodu, načinu i sistemu bodovanja testiranja kandidata za polaznike osnovne policijske obuke prvog i drugog nivoa u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine, te Poslovnikom o radu Komisije za prijem kandidata za polaznike osnovne policijske obuke prvog nivoa u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine, koji su dostupni na web stranici Direkcije. Navedene propise možete preuzeti ovdje.

Trajanje osnovne obuke za kadete za čin policajac traje 30 sedmica i obavlja se u Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova u Mostaru. Kadet koji dobrovoljno napusti pohađanje osnovne obuke ili svojom krivicom bude isključen sa obuke, dužan je nadoknaditi srazmjerne troškove obuke.

Nakon uspješno završene obuke kandidati će biti raspoređeni prema potrebama službe unutar Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine. Po zasnivanju radnog odnosa probni rad traje dvanaest mjeseci.

Kandidati koji su dokumentaciju dostavili preporučenom poštom će biti pozivani putem telefona ili obaviješteni putem e-maila, a istima će prilikom pristupanja pismenom testu biti uručena potvrda o dodjeljnoj šifri.

Za pismenu provjeru znanja kandidati će biti pozvani putem zvanične web stranice Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH prema dodijeljenim šiframa.

Za provjere fizičke sposobnosti, ljekarski pregled i intervju, kandidati će biti pozivani samo putem zvanične web stranice Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH prema dodjeljenim šiframa za svakog kandidata.

Konačna lista izabranih kandidata biće objavljena na oglasnoj ploči u sjedištu i na zvaničnoj web stranici Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH.

U skladu sa odredbama člana 4. Zakona o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine, struktura policijskih službenika u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine treba da odražava nacionalnu strukturu stanovništva BiH prema popisu stanovništva iz 1991. godine.

Nijedna aplikacija neće biti izuzeta iz razmatranja isključivo na osnovu pola, rase, boje kože, jezika, religije, političkog ili drugog ubjeđenja, nacionalnog ili socijalnog porijekla, pripadnosti nacionalnim manjinama, imovine, rođenja ili drugog statusa kandidata.

V

 

Prijava na Oglas sa potrebnim dokumentima se podnosi na obrascu koji se može preuzeti na web stranici Direkcije (www.dkpt.ba) ili u sjedištu Direkcije (kancelarija broj BG02 – prizemlje), u zatvorenoj koverti sa naznakom „NE OTVARATI“, neposrednom predajom u navedenu kancelariju svakim radnim danom od 10,00 do 14,00 sati ili putem pošte-preporučeno na adresu:

Direkcija za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine

„Javni oglas za prijem kandidata za polaznike osnovne policijske obuke

prvog nivoa u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine“

Aleja Bosne Srebrene bb, 71000 Sarajevo.

 

Rok za predaju prijava na Javni oglas je

30 dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnim novinama.

 

Kandidat je u obavezi da uz svojeručni potpis na prijavnom obrascu upiše broj lične karte i datum i mjesto izdavanja iste.

Kandidati koji svoje prijave sa dokumentacijom dostavljaju putem pošte-preporučeno u zatvorenoj koverti sa naznakom „NE OTVARATI“, obavezni su na poleđini koverte napisati i svoje kontakt podatke i to: ime i prezime, adresu prebivališta/boravišta, mjesto stanovanja, kontakt telefon i e-mail adresu.

Kandidat je obavezan da popuni obrazac u potpunosti i svojeručno ga potpiše, u suprotnom prijava će se smatrati neurednom i bit će kao takva odbačena.

Također, prijave na Javni oglas koje ne budu dostavljene na propisanom obrascu neće biti uzete u razmatranje.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu OVJERENE neće se uzimati u razmatranje.

Nakon završene konkursne procedure dokumentacija se neće vraćati, a kandidati na lični zahtjev istu mogu preuzeti u prostorijama Direkcije, u roku od tri mjeseca.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na sljedeći broj telefona:

033/779-084, 033/779-007.

SPISAK LITERATURE POTREBNE ZA PRIPREMU KANDIDATA:

– Ustav Bosne i Hercegovine;

– Upravno pravo i organizacija uprave u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, br. 32/02,102/09 i 72/17);

– Zakon o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 27/04, 63/04, 05/06, 33/06, 58/06, 15/08, 63/08, 35/09 , 7/12 i 42/18);

– Zakon o Direkciji za koordinaciju policijskih tijela i o agencijama za podršku policijskoj strukturi Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 36/08);

– Krivični zakon Bosne i Hercegovine;

– Zakon o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 3/03, 32/03, 36/03, 26/04, 63/04, 13/05, 48/05, 46/06, 76/06, 29/07, 32/07, 53/07, 76/07, 15/08, 58/08, 12/09, 16/09, 93/09, 72/13 65/18);

– Zakon o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17);

– Uputstvo o načinu vršenja uredskog poslovanja u institucijama BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 30/15, 7/16 i 52/16).

Broj: 20-07-34-2-1839-3/23

Dana: 19. septembar 2023. godine

NAPOMENA:

Sve buduće informacije vezano za ovaj Javni oglas biće objavljivane na web stranici Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH u rubrici “Konkursi”.

KOMISIJA ZA IZBOR

Ako želiš da upoznaš sebe, pitaj druge.