Izdvajamo

 

Broj: 02-40-3669/21
Datum: 29.6.2021. godine

Na osnovu člana 82.stav 3.Zakona o lokalnoj samo- upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 97/16 i 36/19), člana 3. Pravilnika o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava udruženjima i fondacijama (“Službeni glasnik Grada Prijedor”, broj: 5/18), a u vezi sa Odlukom o izboru prioritetne oblasti za finansiranje projekata udruženja i fondacija u 2021. godini (“Službeni glasnik Grada Prijedor”, broj: 1/21),Gradonačelnik Prijedora,
r a s p i s u j e

JAVNI KONKURS

za izbor najpovoljnijih projekata u oblastima: zapošljavanja, socijalne zaštite, kulture, obrazovanja, jačanja demokratskog društva, ljudskih prava, razvoja sporta, ekologije, zdravstva, turizma, privrede i poljoprivrede

1. Konkurs se raspisuje za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti: zapošljavanja, socijalne zaštite, kulture, obrazovanja, jačanja demokratskog društva, ljudskih prava, razvoja sporta, ekologije, zdravstva, turizma, privrede ipoljoprivrede.

2. Udruženja ili fondacije koji se prijavljuju na konkurs mogu aplicirati samo sa jednim projektom.

Prijava treba da sadrži sljedeće:
– Popunjen Obrazac za pisanje prijedloga projekta kojim udruženje ili fondacija konkuriše na raspisani Javni konkurs,
– Rješenje o registraciji u RS, odnosno BiH (ovjerena kopija),
– Bilans stanja i bilans uspjeha ovjeren od APIF-a (ovjerena kopija),
– Uvjerenje o poreskoj registraciji – JIB (ovjerena kopija),
– Kratak opis udruženja sa podacima o prethodno realizovanim projektima,
– Transakcijski račun udruženja (kopija ugovora sa bankom ili potvrda banke).

3. Obrazac za pisanje prijedloga projektadostupan je na zvaničnoj stranici Grada Prijedora (www.prijedorgrad. org) i može se preuzeti u Odjeljenju za društvene djelatnosti (kancelarija br. 67).

4. Prijave na konkurs, sa potrebnom dokumentacijom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti i predaju na protokol Grada Prijedora ili putem pošte na adresu: Grad Prijedor, Gradska uprava, Odjeljenje za društvene djelatnosti, sa naznakom “Komisija za saradnju sa udruženjima i fondacijama”, 79102 Prijedor, Trg Oslobođenja br.1.

Prijave na konkurs mogu se podnijeti i putem E-uprave Gradske uprave Prijedor (https://euprava.prijedorgrad.org), s tim da su podnosioci prijava, koji na ovaj način apliciraju na konkurs, u obavezi da do kraja konkursnog roka dostave potrebnu dokumentaciju Odjeljenju za društvene djelatnosti u originalu ili ovjerenoj kopiji.

5. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana posljednje objave Javnog konkursa.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

6. Javni konkurs će biti objavljen u sedmičnom listu “Kozarski vjesnik” i na zvaničnoj stranici Grada Prijedora (www.prijedorgrad.org).

GRADONAČELNIK Dalibor Pavlović

Hoce li ikad oprostiti,

Beco i Sadeta Medunjanin, ko smije oprostiti u ime njihovog Harisa, Ko ce oprostiti umjesto nastavnica: Velide i Asime Mahmuljin, hoce li im ikad oprostiti moj jaran Kockar ili moj Braco, ko ce im oprostiti u ime Damira Blaževica -Kroke, Hasana Mujicica Didinog, Brace i Mirse Bejdinih sinova, Zile i Ilkana iz Kozaruše, Muamera Kulenovica, Zoke i Ante Murgica, Mensurke Poljak i Majde Zulic, Ko ce oprostiti u ime Salke Sinanagica-Žutog ili u ime Ermina i Hirzada Bešica il’ Ademovic Emira, Hoce li iko smjeti oprostiti u ime Ekrema, Nedada i Velida, sinova Muhameda ef. Bešica, ili u ime trojice sinova majke Mejre ili trojice sinova majke Redžepe Oruc, ili trojice sinova Subhe Alic, njenog Zice, Zilhe i Bahrije ili Mehinih Ene i Ekrema, ko može oprostiti u ime šestorice Forica ili kompletne porodice Taiba Forica, ko u ime Eniza Blaževica koji je živ zapaljen u Kozarcu. Ko ce oprostiti u ime svih onih nevino pobijenih cijih se imena ne mogu sjetiti u ovom trenu?