Izdvajamo

 

Broj: 02-40-3669/21
Datum: 29.6.2021. godine

Na osnovu člana 82.stav 3.Zakona o lokalnoj samo- upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 97/16 i 36/19), člana 3. Pravilnika o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava udruženjima i fondacijama (“Službeni glasnik Grada Prijedor”, broj: 5/18), a u vezi sa Odlukom o izboru prioritetne oblasti za finansiranje projekata udruženja i fondacija u 2021. godini (“Službeni glasnik Grada Prijedor”, broj: 1/21),Gradonačelnik Prijedora,
r a s p i s u j e

JAVNI KONKURS

za izbor najpovoljnijih projekata u oblastima: zapošljavanja, socijalne zaštite, kulture, obrazovanja, jačanja demokratskog društva, ljudskih prava, razvoja sporta, ekologije, zdravstva, turizma, privrede i poljoprivrede

1. Konkurs se raspisuje za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti: zapošljavanja, socijalne zaštite, kulture, obrazovanja, jačanja demokratskog društva, ljudskih prava, razvoja sporta, ekologije, zdravstva, turizma, privrede ipoljoprivrede.

2. Udruženja ili fondacije koji se prijavljuju na konkurs mogu aplicirati samo sa jednim projektom.

Prijava treba da sadrži sljedeće:
– Popunjen Obrazac za pisanje prijedloga projekta kojim udruženje ili fondacija konkuriše na raspisani Javni konkurs,
– Rješenje o registraciji u RS, odnosno BiH (ovjerena kopija),
– Bilans stanja i bilans uspjeha ovjeren od APIF-a (ovjerena kopija),
– Uvjerenje o poreskoj registraciji – JIB (ovjerena kopija),
– Kratak opis udruženja sa podacima o prethodno realizovanim projektima,
– Transakcijski račun udruženja (kopija ugovora sa bankom ili potvrda banke).

3. Obrazac za pisanje prijedloga projektadostupan je na zvaničnoj stranici Grada Prijedora (www.prijedorgrad. org) i može se preuzeti u Odjeljenju za društvene djelatnosti (kancelarija br. 67).

4. Prijave na konkurs, sa potrebnom dokumentacijom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti i predaju na protokol Grada Prijedora ili putem pošte na adresu: Grad Prijedor, Gradska uprava, Odjeljenje za društvene djelatnosti, sa naznakom “Komisija za saradnju sa udruženjima i fondacijama”, 79102 Prijedor, Trg Oslobođenja br.1.

Prijave na konkurs mogu se podnijeti i putem E-uprave Gradske uprave Prijedor (https://euprava.prijedorgrad.org), s tim da su podnosioci prijava, koji na ovaj način apliciraju na konkurs, u obavezi da do kraja konkursnog roka dostave potrebnu dokumentaciju Odjeljenju za društvene djelatnosti u originalu ili ovjerenoj kopiji.

5. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana posljednje objave Javnog konkursa.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

6. Javni konkurs će biti objavljen u sedmičnom listu “Kozarski vjesnik” i na zvaničnoj stranici Grada Prijedora (www.prijedorgrad.org).

GRADONAČELNIK Dalibor Pavlović

"U svojoj sam sobi našao odgovor na pitanje: koji je ključ uspjeha? Plafon mi kaže da je ambicija visoka, prozor mi reče pogledaj svijet, sat reče da je vrijeme zlato, ogledalo mi reče: ne sudi nikoga po vanjštini, vrata mi rekoše: gurni jako da bi dostigao svoj cilj, i na kraju, pod mi reče: ostani skroman, ti si samo stvorenje."

Meša Selimović